GT PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000487896
Numer REGON: 061625876
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-03-31
Sygnatura akt[RDF/195331/20/813]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-11-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0616191202017-08-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGT PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2017-08-09 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-26 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO2013-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość PIASECZNO ulica ALBATROSÓW nr domu 15 D nr lokalu 10 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA 2013-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu112.11.2013 R., NOTARIUSZ MONIKA STUS-SIODŁOWSKA, KANCELARIA NOTARTIALNA JOANNA SZUMAŃSKA, MONIKA STRUS-SIODŁOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, 00-586 WARSZAWA, UL. BAGATELA 11 LOK.4; REPERTORIUM A NR 6283/20132013-11-26 do dziś
227.11.2013 R., NOTARIUSZ MONIKA STRUS-SIODŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 6709/2013, ZMIANA §2, §29 UMOWY SPÓŁKI.2013-12-31 do dziś
329.06.2016R., NOTARIUSZ MONIKA STRUS-SIODŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A 2532/2016, ZMIANA TYTUŁU STATUTU, PAR.1, PAR.6.1, PAR.12.1 21.04.2017R., NOTARIUSZ MONIKA STRUS-SIODŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A 1485/2017, ZMIANA TYTUŁU STATUTU, PAR.1, PAR.6.1, PAR.12.12017-08-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
4. Numer KRS0000485057 2013-11-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGT PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0616191202017-08-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-11-26 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji500002013-11-26 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2013-11-26 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2013-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2013-11-26 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002013-11-26 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-11-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiKOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ I PROWADZI JEJ SPRAWY. PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ GT PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000485057 - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - PAWEŁ SZYMAŃSKI JAKO PREZES ZARZĄDU.2017-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGT PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0616191202017-08-09 do dziś
24. Numer KRS0000485057 2013-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-11-26 do dziś
245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2013-11-26 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-11-26 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2013-11-26 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-11-26 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-11-26 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-11-26 do dziś
874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2013-11-26 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-11-26 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2017 okres OD 26.11.2013 DO 31.12.20132017-08-09 do dziś
2data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.10.20152017-08-09 do dziś
3data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-08-09 do dziś
4data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-06-12 do dziś
5data złożenia 08.05.2019 okres OD 01.11.2017 DO 31.10.20182019-05-08 do dziś
6data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.11.2018 DO 31.10.20192020-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.11.2013 DO 31.12.20132017-08-09 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.10.20152017-08-09 do dziś
3OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-08-09 do dziś
4OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-06-12 do dziś
5OD 01.11.2017 DO 31.10.20182019-05-08 do dziś
6OD 01.11.2018 DO 31.10.20192020-03-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.11.2013 DO 31.12.20132017-08-09 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.10.20152017-08-09 do dziś
3OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-08-09 do dziś
4OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-06-12 do dziś
5OD 01.11.2017 DO 31.10.20182019-05-08 do dziś
6OD 01.11.2018 DO 31.10.20192020-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów