HEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000487745
Numer REGON: 146986203
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-11-22
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/50845/21/137]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 12 nr lokalu 3 kod pocztowy 02-566 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.10.2013R., ASESOR NOTARIALNY KAROL BRYL - ZASTĘPCA ANETY SITNICKIEJ- URBANIAK NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ ANETA SITNICKA-URBANIAK, WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 5017/20132013-11-26 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.10.2015R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM ANETĄ SITNICKĄ-URBANIAK W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 3743/2015, ZMIENIONY PAR.5 UMOWY SPÓŁKI.2015-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOVEOX2020-08-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2020-08-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-08-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-11-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA REPREZENTOWANA W TEN SPOSÓB, ŻE: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI POLEGAJĄCYCH NA ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ I NIŻSZEJ WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU B) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI POLEGAJĄCYCH NA ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 50.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM C) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI NIE POLEGAJĄCYCH NA ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA WYMAGANE JEST DZIAŁALNIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.2013-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMKO2021-11-22 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ LESZEK2021-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-11-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-11-26 do dziś
270 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-11-26 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-11-26 do dziś
471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-11-26 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-11-26 do dziś
627 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-11-26 do dziś
727 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2013-11-26 do dziś
868 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-11-26 do dziś
968 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-11-26 do dziś
1027 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2015-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.08.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-29 do dziś
2data złożenia 18.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
3data złożenia 27.01.2017 okres OD 23.10.2013 DO 31.12.20132017-03-14 do dziś
4data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-29 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
3OD 23.10.2013 DO 31.12.20132017-03-14 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-29 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
3OD 23.10.2013 DO 31.12.20132017-03-14 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów