CTT DRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000487653
Numer REGON: 221996830
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2018-05-18
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/9587/18/544]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-11-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTT DRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-05-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2015-06-23 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. ŻABI KRUK nr domu 14 kod pocztowy 80-822 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2015-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.11.2013, NOTARIUSZ JAN SKWARLIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU UL. GARNCARSKA 4/6/4; REPERTORIUM A NR 8273/20132013-11-26 do dziś
21) 04.01.2018 REP.A NR 54/2018 KANCELARIA NOTARIALNA JAN SKARLIŃSKI GDAŃSK.UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ UMOWĘ SPÓŁKI.UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. 2) 26.04.2018 REP. A NR 3445/2018 KANCELARIA NOTARIALNA JAN SKARLIŃSKI GDAŃSK.ZMIENIONO §7,§8,§12 UMOWY SPÓŁKI.UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2018-05-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCTT DRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3673397022018-05-18 do dziś
4. Numer KRS0000679117 2018-05-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEMIEC2018-05-18 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MARCIN2018-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-05-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-05-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-05-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10000 ZŁ2018-05-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10000 ZŁ2018-05-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-11-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA, KTÓRYM KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI2013-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCTT DRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3673397022018-05-18 do dziś
4. Numer KRS0000679117 2018-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-11-26 do dziś
249 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2013-11-26 do dziś
352 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-11-26 do dziś
464 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-11-26 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-11-26 do dziś
668 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2013-11-26 do dziś
741 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-11-26 do dziś
843 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-11-26 do dziś
945 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2013-11-26 do dziś
1046 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2015-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów