ULISSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000487638
Numer REGON: 243423034
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-25
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-09-29
Sygnatura akt[RDF/245077/20/478]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-11-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaULISSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2014-03-24 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-25 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2013-11-25 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr domu 113 kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2013-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu128.10.2013 R., NOTARIUSZ MAGDALENA KRÓLAK-POJNAR, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, REP. A NR 3410/20132013-11-25 do dziś
224.02.2014 R. REP. A NR 811/2014, NOTARIUSZ DOMINIKA STEC CEKIERA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. DĄBROWSKIEGO 54/3, ZMIENIONO § 22014-03-24 do dziś
330.04.2014 R. NOTARIUSZ DOMINIKA STEC-CEKIERA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, REP. A NR 1689/2014, ZMIANA PAR. 14 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.2014-06-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaULISSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-24 do dziś
4. Numer KRS0000487681 2014-03-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2014-06-20 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji1500002014-06-20 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2013-11-25 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego150000,00 ZŁ2014-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości akcji objętych za aport1100000,00 ZŁ2014-06-20 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2013-11-25 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002013-11-25 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-11-25 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2014-06-20 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002014-06-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-06-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiKOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. SPOSÓB REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A/ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE B/ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST NASTĘPUJĄCY: URSZULA RASAŁA - PREZES ZARZĄDU.2016-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaULISSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-24 do dziś
4. Numer KRS0000487681 2014-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoARKABUS2014-05-23 do dziś
2. ImionaSYLWIA AURELIA2014-05-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-05-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-05-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2013-11-25 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2013-11-25 do dziś
355 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2013-11-25 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-11-25 do dziś
580 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2013-11-25 do dziś
681 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2013-11-25 do dziś
781 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2013-11-25 do dziś
881 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2013-11-25 do dziś
981 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-11-25 do dziś
1081 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2016-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.04.2015 okres OD 25.11.2013 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
2data złożenia 31.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-28 do dziś
3data złożenia 15.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
4data złożenia 18.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-18 do dziś
5data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
6data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.11.2013 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-28 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-18 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.11.2013 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-28 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-18 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów