INTEGRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000487630
Numer REGON: 146991463
Numer NIP: 9512374607
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-08-21
Sygnatura akt[RDF/234149/20/4]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-11-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2015-12-15 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-26 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-11-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PUŁAWSKA nr domu 601 kod pocztowy 02-885 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu103.10.2013, NOTARIUSZ JOANNA SZUMAŃSKA W WARSZAWIE, REP A NR 5446/20132013-11-26 do dziś
2AKT NOTARIALNY REP. A-2319/2015 SPORZĄDZONY DNIA 11.06.2015 R. PRZEZ NOTARIUSZA: MONIKA STRUS SIODŁOWSKA W KANCELARII NOTARIALNEJ JOANNA SZUMAŃSKA, MONIKA STRUS-SIODŁOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 1 (PUNKT 1 ORAZ PUNKT 2) § 7 (PUNKT 1) TYTUŁ STATUTU2015-12-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTEGRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1471584602017-04-03 do dziś
4. Numer KRS0000503309 2015-12-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-11-26 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji500002013-11-26 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2013-11-26 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2013-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2013-11-26 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002013-11-26 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-11-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiWSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW JEST KOMPLEMENTARIUSZ.2018-12-07 do dziś
3. IgnorujSPOSÓB REPREZENTACJI: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTEGRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1471584602017-04-03 do dziś
4. Numer KRS0000503309 2017-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-11-26 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-11-26 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-11-26 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-11-26 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2013-11-26 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-11-26 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-11-26 do dziś
846 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2013-11-26 do dziś
968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-11-26 do dziś
1068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.11.2015 okres OD 26.11.2013 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
2data złożenia 05.10.2016 okres OD 01.12.2014 DO 30.11.20152016-11-16 do dziś
3data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.12.2015 DO 30.11.20162017-07-06 do dziś
4data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.12.2017 DO 30.11.20182019-06-05 do dziś
5data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.12.2018 DO 30.11.20192020-07-14 do dziś
6data złożenia 21.08.2020 okres OD 01.12.2016 DO 30.11.20172020-08-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.11.2013 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
2OD 01.12.2014 DO 30.11.20152016-11-16 do dziś
3OD 01.12.2015 DO 30.11.20162017-07-06 do dziś
4OD 01.12.2017 DO 30.11.20182019-06-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.11.2013 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
2OD 01.12.2014 DO 30.11.20152016-11-16 do dziś
3OD 01.12.2015 DO 30.11.20162017-07-06 do dziś
4OD 01.12.2018 DO 30.11.20192020-07-14 do dziś
5OD 01.12.2016 DO 30.11.20172020-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów