„ARTPOL” FIRMA USŁUGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000487401
Numer REGON: 022294148
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-22
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-08-02
Sygnatura akt[RDF/321364/21/558]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTPOL” FIRMA USŁUGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-11-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. LEGNICKA nr domu 57U kod pocztowy 54-203 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.11.2013R.2013-11-22 do dziś
219.02.2014 R., NOTARIUSZ LILIANA KACZOROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. WIELKA 29/3, REP. A NR 598/2014: ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI.2014-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASIAK2013-11-22 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2013-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23 (DWADZIEŚCIA TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.300,00 (DWA TYSIĄCE TRZYSTA) ZŁOTYCH2013-11-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAPICKA2013-11-22 do dziś
2. ImionaJADWIGA2013-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23 (DWADZIEŚCIA TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.300,00 (DWA TYSIĄCE TRZYSTA) ZŁOTYCH2013-11-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAPICKI2017-11-22 do dziś
2. ImionaJAN2017-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-11-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-11-22 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-11-22 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-11-22 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-11-22 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-11-22 do dziś
681 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-11-22 do dziś
762 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-11-22 do dziś
895 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2013-11-22 do dziś
941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2015 okres OD 21.11.2013 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
2data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
3data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
4data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
6data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
7data złożenia 02.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.11.2013 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.11.2013 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów