FUNDUSZ ROZWOJU 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000487213
Numer REGON: 181042825
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-26
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-08-26
Sygnatura akt[RDF/234793/20/811]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFUNDUSZ ROZWOJU 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-02-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BIELSKA nr domu 33 nr lokalu 1 kod pocztowy 02-394 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.10.2013 ROKU, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JOLANTĘ KREMSKĄ-BIALI PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W DĘBICY PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 1/308, REPERTORIUM A NR 7838/20132013-11-22 do dziś
204.07.2018 R., REP.A NR 3067/2018, ZASTĘPCA NOTARIALNY MONIKA SULARZYCKA-DAŃKO, ZASTĘPCA ANDRZEJA KUNCEWICZA - NOTARIUSZA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL.DICKENSA 27 LOK.1 ZMIANY: ZMIANIE ULEGŁ PAR.2, PAR.3 UST.1, PAR.3 UST.3, PAR.4, PAR.5 UST.1, PAR.6 UST.4, PAR.7 UST.4, PAR.8, PAR.9 UST.1, PAR.9 UST.2, PAR.9 UST.4, PAR.9 UST.6, PAR.10, PAR.12, PAR.18, PAR.19, PAR.20 UST.1, PAR.20 UST.3, PAR.21, PAR.22, PAR.23, PAR.24, PAR.25 I PAR.26 SKREŚLENIA: PREAMBUŁA ZOSTAŁA SKREŚLONA, PAR.6 UST.9, PAR.11, PAR.13, PAR.14, PAR.15, PAR.16 I PAR.17 ZOSTAŁY SKREŚLONE2019-02-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCENTRUM OPERACYJNE „SAMORZĄDOWA POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA2013-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1459635132013-11-22 do dziś
4. Numer KRS0000409916 2013-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ2019-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-02-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2013-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PZRYOADKU ZARZADU JEDNOOSBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE2019-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRONOWICKA2019-02-20 do dziś
2. ImionaALINA AGATA2019-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-02-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2013-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-01-28 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-01-28 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-01-28 do dziś
486 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-02-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy188 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-02-20 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-02-20 do dziś
387 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2019-02-20 do dziś
487 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2019-02-20 do dziś
587 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2019-02-20 do dziś
688 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2019-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
2data złożenia 27.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-06 do dziś
3data złożenia 10.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-12 do dziś
4data złożenia 25.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-24 do dziś
5data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
6data złożenia 26.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-12 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-24 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-12 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-24 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów