KB-2 VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000487050
Numer REGON: 122987368
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-28
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-08-28
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/20844/20/712]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-11-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKB-2 VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-11-25 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-25 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-10-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. PODOLE nr domu 60 kod pocztowy 30-394 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu107.11.2013R., NOTARIUSZZ ROMANA GRUSKOŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 4251/20132013-11-25 do dziś
225.11.2013R., NOTARIUSZ ROMANA GRUSKOŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 4422/2013 ZMIANA: § 26 UST.1 ORAZ UST. 2 STATUTU2013-12-04 do dziś
318.12.2013 R. REPERTORIUM A NR 4722/2014, NOTARIUSZ ROMANA GRUSKOŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIENIONO: § 7, § 8 ORAZ § 11 UST. 1, § 14 UST. 1 LIT. A) ORAZ § 14 UST. 2 LIT. A) UMOWY SPÓŁKI2014-04-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKB-2 VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-25 do dziś
4. Numer KRS0000486938 2013-11-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEŁECH2014-04-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MARIUSZ2014-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-03 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?NIE2014-04-03 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-04-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-11-25 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji500002013-11-25 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2013-11-25 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2013-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2013-11-25 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002013-11-25 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-11-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. UPOWAŻNIONYM DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA KB-2 VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST PREZES ZARZĄDU KRZYSZTOF BEŁECH.2017-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEŁECH2014-04-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MARIUSZ2014-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKB-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-25 do dziś
4. Numer KRS0000486938 2013-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 91 Z LEASING FINANSOWY2013-11-25 do dziś
270 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-11-25 do dziś
364 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-11-25 do dziś
464 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2013-11-25 do dziś
564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-11-25 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-11-25 do dziś
766 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI2013-11-25 do dziś
866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-11-25 do dziś
966 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2013-11-25 do dziś
1064 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2015-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.10.2015 okres OD 07.11.2013 DO 30.11.20132015-10-20 do dziś
2data złożenia 21.09.2016 okres OD 01.12.2013 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
3data złożenia 14.09.2017 okres OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-10-24 do dziś
4data złożenia 14.02.2018 okres OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-02-26 do dziś
5data złożenia 27.01.2020 okres OD 01.11.2017 DO 31.10.20182020-01-27 do dziś
6data złożenia 10.08.2020 okres OD 01.11.2018 DO 31.10.20192020-08-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.11.2013 DO 30.11.20132015-10-20 do dziś
2OD 01.12.2013 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
3OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-10-24 do dziś
4OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-02-26 do dziś
5OD 01.11.2017 DO 31.10.20182020-01-27 do dziś
6OD 01.11.2018 DO 31.10.20192020-08-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.11.2013 DO 30.11.20132015-10-20 do dziś
2OD 01.12.2013 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
3OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-10-24 do dziś
4OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-02-26 do dziś
5OD 01.11.2017 DO 31.10.20182020-01-27 do dziś
6OD 01.11.2018 DO 31.10.20192020-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE W INNĄ SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2020-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotu przejmującego spółkę lub powstałego w wyniku połączenia lub przekształcenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów