BOKRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000487038
Numer REGON: 146982501
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-21
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-07-12
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/31964/21/536]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-11-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOKRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA W LIKWIDACJI2021-07-12 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-21 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-10-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BUKOWIŃSKA nr domu 22B kod pocztowy 02-703 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu131.10.2013 R., REP. A NR 5799/2013, NOTARIUSZ MARTYNA GONSTAŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE.2013-11-21 do dziś
221.11.2013 R., REP. A NR 6695/2013, NOTARIUSZ MARTYNA KONSTAŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA: § 18 UST. 1 STATUTU.2013-12-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOKRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1469527012013-11-21 do dziś
4. Numer KRS0000483852 2013-11-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-11-21 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji5002013-11-21 do dziś
3. Wartość nominalna akcji100,00 ZŁ2013-11-21 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2016-12-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2013-11-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5002013-11-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-11-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-11-21 do dziś
277 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-11-21 do dziś
382 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-11-21 do dziś
496 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-11-21 do dziś
562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-11-21 do dziś
663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-11-21 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-11-21 do dziś
870 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-11-21 do dziś
973 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-11-21 do dziś
1066 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.08.2016 okres OD 31.10.2013 DO 30.11.20132016-10-07 do dziś
2data złożenia 09.08.2016 okres OD 01.12.2013 DO 31.10.20152016-10-07 do dziś
3data złożenia 25.01.2019 okres OD 01.11.2015 DO 31.10.20162019-01-25 do dziś
4data złożenia 25.01.2019 okres OD 01.11.2016 DO 31.10.20172019-01-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.10.2013 DO 30.11.20132016-10-07 do dziś
2OD 01.12.2013 DO 31.10.20152016-10-07 do dziś
3OD 01.11.2015 DO 31.10.20162019-01-25 do dziś
4OD 01.11.2016 DO 31.10.20172019-01-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 31.10.2013 DO 30.11.20132016-10-07 do dziś
2OD 01.12.2013 DO 31.10.20152016-10-07 do dziś
3OD 01.11.2015 DO 31.10.20162019-01-25 do dziś
4OD 01.11.2016 DO 31.10.20172019-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAWARTA W AKCIE NOTARIALNYM - REPERTORIUM A NUMER 3051/2020 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ GABRIELĘ WALEWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ,2021-07-12 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówKAŻDY LIKWIDATOR MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2021-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOKRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1469527012021-07-12 do dziś
4. Numer KRS0000483852 2021-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAWARTA W AKCIE NOTARIALNYM - REPERTORIUM A NUMER 3051/2020 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ GABRIELĘ WALEWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE , 05.08.20202021-07-12 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów