EMPOWER SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000486960
Numer REGON: 146989220
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-09-16
Sygnatura akt[RDF/330228/21/232]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPOWER SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-03-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MIŁA nr domu 2 kod pocztowy 00-180 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-07-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejWWW.EPOWER.PL2015-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.10.2013 R., ASESOR NOTARIALNY OLGA WAWSZCZYK-RACZYŃSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA SŁAWOMIRA OGONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. JANA PAWŁA II 61 LOK. 132, REP. A NR 5177/2013.2013-11-26 do dziś
2DNIA 10.04.2014 ROKU, REP. A NR 1959/2014, ASESOR NOTARIALNY OLGA WAWSZCZYK-RACZYŃSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA SŁAWOMIRA OGONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ALEJA JANA PAWŁA II NR 61 LOK. 132, ZMIANA § 3, § 52014-05-15 do dziś
3I. 29.01.2016, REP A NR 399/2016, NOTARIUSZ SŁAWOMIR OGONEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, SKREŚLONO: §5 UST.7; §8 UST.3; §10. ZMIENIONO: §5 UST.4; §7; §9 UST.1; §11. DOTYCHCZASOWE §11-§17 OZNACZA SIĘ JAKO §10-16. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. II. 16.02.2016, REP. A NR 1109/2016, NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ SKREŚLENIE W CAŁOŚCI §1 -17 ORAZ NADANIE §1-14 NOWEGO BRZMIENIA CO STANOWI NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2016-03-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGK CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA2018-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1467351392018-07-03 do dziś
4. Numer KRS0000466394 2018-07-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁOTYCH2018-07-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-07-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego400000,00 ZŁ2014-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-11-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. SPÓŁKA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ REPREZENTOWANA PRZEZ PROKURENTÓW, UMOCOWANYCH SAMOISTNIE LUB ŁĄCZNIE DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI, STOSOWNIE DO OŚWIADCZENIA O USTANOWIENIU PROKURY.2016-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMITKOWSKI2018-07-03 do dziś
2. ImionaROBERT TOMASZ2018-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-07-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-11-26 do dziś
278 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2016-03-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2016-03-10 do dziś
212 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-03-10 do dziś
382 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2016-03-10 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-03-10 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-03-10 do dziś
655 ZAKWATEROWANIE2016-03-10 do dziś
762 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2016-03-10 do dziś
874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2016-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.04.2015 okres OD 09.10.2013 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
2data złożenia 19.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-10 do dziś
3data złożenia 25.04.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-25 do dziś
4data złożenia 25.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-25 do dziś
5data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
6data złożenia 21.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-21 do dziś
7data złożenia 16.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.10.2013 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-10 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-25 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-25 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-21 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.10.2013 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-10 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-25 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-25 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-21 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów