BUDEXPANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000486810
Numer REGON: 010000593
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-09-29
Sygnatura akt[RDF/245847/20/139]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010000593 NIP 52100818522013-12-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDEXPANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 25926 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY2013-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-12-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AUGUSTÓWKA nr domu 1 kod pocztowy 02-981 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) 29.01.1991 R., NOTARIUSZ PAWEŁ BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. NR 515/91, 2) 21.06.2013 R. ZMIANA: § 5, § 13 ORAZ SKREŚLONO § 16, § 17, § 18, NOTARIUSZ A. JACEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1787/2013.2013-12-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROSNOWSKI2013-12-13 do dziś
2. ImionaPIOTR MIROSŁAW2013-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały746 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.300,00 ZŁOTYCH2013-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-12-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMSON2013-12-13 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW STANISŁAW2013-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały288 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.400,00 ZŁOTYCH2013-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-12-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„BUDEXPANS HOLDING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI2013-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0111215772013-12-13 do dziś
4. Numer KRS0000057077 2013-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały578 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.900,00 ZŁOTYCH2013-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-12-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego110000,00 ZŁ2013-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE.2013-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEPUSZEWSKI2015-02-02 do dziś
2. ImionaMAREK JERZY2015-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-02-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2013-12-13 do dziś
201 41 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO2013-12-13 do dziś
301 42 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW2013-12-13 do dziś
401 43 Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH2013-12-13 do dziś
501 45 Z CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ2013-12-13 do dziś
601 46 Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ2013-12-13 do dziś
701 47 Z CHÓW I HODOWLA DROBIU2013-12-13 do dziś
801 49 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT2013-12-13 do dziś
901 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2013-12-13 do dziś
1001 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2013-12-13 do dziś
1101 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2013-12-13 do dziś
1201 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2013-12-13 do dziś
1301 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2013-12-13 do dziś
1402 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2013-12-13 do dziś
1503 22 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2013-12-13 do dziś
1608 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2013-12-13 do dziś
1708 92 Z WYDOBYWANIE TORFU2013-12-13 do dziś
1808 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-12-13 do dziś
1910 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2013-12-13 do dziś
2014 11 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ2013-12-13 do dziś
2116 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2013-12-13 do dziś
2217 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2013-12-13 do dziś
2301 16 Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH2013-12-13 do dziś
2423 31 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK2013-12-13 do dziś
2523 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2013-12-13 do dziś
2623 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2013-12-13 do dziś
2723 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2013-12-13 do dziś
2823 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2013-12-13 do dziś
2923 65 Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM2013-12-13 do dziś
3023 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2013-12-13 do dziś
3123 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2013-12-13 do dziś
3225 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2013-12-13 do dziś
3325 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2013-12-13 do dziś
3401 15 Z UPRAWA TYTONIU2013-12-13 do dziś
3525 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2013-12-13 do dziś
3625 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2013-12-13 do dziś
3725 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB2013-12-13 do dziś
3825 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-12-13 do dziś
3926 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2013-12-13 do dziś
4026 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2013-12-13 do dziś
4128 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA2013-12-13 do dziś
4229 31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH2013-12-13 do dziś
4335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2013-12-13 do dziś
4435 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2013-12-13 do dziś
4501 24 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH2013-12-13 do dziś
4636 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2013-12-13 do dziś
4737 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2013-12-13 do dziś
4841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-12-13 do dziś
4941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-12-13 do dziś
5042 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2013-12-13 do dziś
5142 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2013-12-13 do dziś
5242 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2013-12-13 do dziś
5342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-12-13 do dziś
5442 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2013-12-13 do dziś
5542 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2013-12-13 do dziś
5601 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW2013-12-13 do dziś
5742 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2013-12-13 do dziś
5843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2013-12-13 do dziś
5943 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-12-13 do dziś
6043 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-12-13 do dziś
6143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2013-12-13 do dziś
6243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-12-13 do dziś
6343 31 Z TYNKOWANIE2013-12-13 do dziś
6443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2013-12-13 do dziś
6543 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2013-12-13 do dziś
6643 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2013-12-13 do dziś
6701 28 Z UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2013-12-13 do dziś
6843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-12-13 do dziś
6943 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2013-12-13 do dziś
7043 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-12-13 do dziś
7145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-12-13 do dziś
7245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-12-13 do dziś
7345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-12-13 do dziś
7446 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2013-12-13 do dziś
7546 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2013-12-13 do dziś
7646 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2013-12-13 do dziś
7746 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2013-12-13 do dziś
7801 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH2013-12-13 do dziś
7946 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2013-12-13 do dziś
8049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-12-13 do dziś
8152 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY2013-12-13 do dziś
8255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2013-12-13 do dziś
8355 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2013-12-13 do dziś
8455 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2013-12-13 do dziś
8558 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2013-12-13 do dziś
8661 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2013-12-13 do dziś
8761 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2013-12-13 do dziś
8861 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2013-12-13 do dziś
8901 30 Z ROZMNAŻANIE ROŚLIN2013-12-13 do dziś
9061 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2013-12-13 do dziś
9162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-12-13 do dziś
9262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-12-13 do dziś
9362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2013-12-13 do dziś
9462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-12-13 do dziś
9563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-12-13 do dziś
9663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-12-13 do dziś
9763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-12-13 do dziś
9868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-12-13 do dziś
9968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
2data złożenia 01.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-17 do dziś
3data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
4data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
5data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-17 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-17 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów