ARTMARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000486764
Numer REGON: 146983446
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-20
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2013-11-20
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/60927/13/410]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-11-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTMARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-11-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-11-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ŻELAZNA nr domu 59A kod pocztowy 00-848 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.10.2013 R., REP. A NR 1746/2013, ASESOR NOTARIALNY WOJCIECH GONET ZASTĘPCA NOTARIUSZ W WARSZAWIE EWELINY DUDEK.2013-11-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTMARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3207060922013-11-20 do dziś
4. Numer KRS0000346675 2013-11-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIDEA BOX SPÓŁKA AKCYJNA2013-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1460570182013-11-20 do dziś
4. Numer KRS0000415154 2013-11-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-11-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej300,00 ZŁ2013-11-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego300,00 ZŁ2013-11-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego300,00 ZŁ2013-11-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-11-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-11-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST ARTMARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA JEST PREZES ZARZĄDU PAN MICHAŁ ANDRZEJ KUBISIAK.2013-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTMARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3207060922013-11-20 do dziś
4. Numer KRS0000346675 2013-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2013-11-20 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-11-20 do dziś
349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2013-11-20 do dziś
450 TRANSPORT WODNY2013-11-20 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-11-20 do dziś
653 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2013-11-20 do dziś
755 ZAKWATEROWANIE2013-11-20 do dziś
856 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2013-11-20 do dziś
958 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-11-20 do dziś
1059 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2013-11-20 do dziś
1162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-11-20 do dziś
1203 1 RYBOŁÓWSTWO2013-11-20 do dziś
1363 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-11-20 do dziś
1468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-11-20 do dziś
1569 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2013-11-20 do dziś
1670 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-11-20 do dziś
1773 1 REKLAMA2013-11-20 do dziś
1874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2013-11-20 do dziś
1977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-11-20 do dziś
2085 EDUKACJA2013-11-20 do dziś
2187 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2013-11-20 do dziś
2288 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2013-11-20 do dziś
2310 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2013-11-20 do dziś
2496 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2013-11-20 do dziś
2510 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2013-11-20 do dziś
2618 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2013-11-20 do dziś
2741 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-11-20 do dziś
2842 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-11-20 do dziś
2943 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-11-20 do dziś
3046 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów