A.J.AGRO - INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000486659
Numer REGON: 221991991
Numer NIP: 5882401872
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-19
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-08-06
Sygnatura akt[RDF/322366/21/4]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.J.AGRO - INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina ŁĘCZYCE miejscowość STRZEBIELINO2013-11-19 do dziś
2. Adresmiejscowość STRZEBIELINO ulica TUWIMA nr domu 7 kod pocztowy 84-220 poczta STRZEBIELINO kraj POLSKA 2013-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 5210/2013/K, 08.10.2013, KANCELARIA NOTARIALNA LESZEK SOLECKI W WEJHEROWIE2013-11-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-11-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRECZMER2013-11-19 do dziś
2. ImionaARTUR KRZYSZTOF2013-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁOTYCH2013-11-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTARK2013-11-19 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW JAN2013-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁOTYCH2013-11-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-11-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.2013-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRECZMER2013-11-19 do dziś
2. ImionaARTUR KRZYSZTOF2013-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 1 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2013-11-19 do dziś
201 21 Z UPRAWA WINOGRON2013-11-19 do dziś
301 22 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH TROPIKALNYCH I PODZWROTNIKOWYCH2013-11-19 do dziś
401 23 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH CYTRUSOWYCH2013-11-19 do dziś
501 24 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH2013-11-19 do dziś
601 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW2013-11-19 do dziś
701 26 Z UPRAWA DRZEW OLEISTYCH2013-11-19 do dziś
801 27 Z UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW2013-11-19 do dziś
901 28 Z UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2013-11-19 do dziś
1001 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH2013-11-19 do dziś
1101 30 Z ROZMNAŻANIE ROŚLIN2013-11-19 do dziś
1201 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2013-11-19 do dziś
1301 4 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT2013-11-19 do dziś
1401 41 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO2013-11-19 do dziś
1501 42 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW2013-11-19 do dziś
1601 43 Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH2013-11-19 do dziś
1701 44 Z CHÓW I HODOWLA WIELBŁĄDÓW I ZWIERZĄT WIELBŁĄDOWATYCH2013-11-19 do dziś
1801 45 Z CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ2013-11-19 do dziś
1901 46 Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ2013-11-19 do dziś
2001 47 Z CHÓW I HODOWLA DROBIU2013-11-19 do dziś
2101 49 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT2013-11-19 do dziś
2201 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2013-11-19 do dziś
2301 12 Z UPRAWA RYŻU2013-11-19 do dziś
2401 6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2013-11-19 do dziś
2501 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2013-11-19 do dziś
2601 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2013-11-19 do dziś
2701 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2013-11-19 do dziś
2801 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN2013-11-19 do dziś
2901 70 Z ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2013-11-19 do dziś
3003 21 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH MORSKICH2013-11-19 do dziś
3103 22 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2013-11-19 do dziś
3208 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2013-11-19 do dziś
3308 92 Z WYDOBYWANIE TORFU2013-11-19 do dziś
3401 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2013-11-19 do dziś
3510 3 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2013-11-19 do dziś
3610 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2013-11-19 do dziś
3710 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2013-11-19 do dziś
3833 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2013-11-19 do dziś
3933 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ2013-11-19 do dziś
4033 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2013-11-19 do dziś
4133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2013-11-19 do dziś
4233 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2013-11-19 do dziś
4333 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2013-11-19 do dziś
4433 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2013-11-19 do dziś
4501 14 Z UPRAWA TRZCINY CUKROWEJ2013-11-19 do dziś
4633 16 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH2013-11-19 do dziś
4733 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2013-11-19 do dziś
4833 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2013-11-19 do dziś
4933 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2013-11-19 do dziś
5046 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2013-11-19 do dziś
5146 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2013-11-19 do dziś
5246 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2013-11-19 do dziś
5346 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2013-11-19 do dziś
5446 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2013-11-19 do dziś
5546 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2013-11-19 do dziś
5601 15 Z UPRAWA TYTONIU2013-11-19 do dziś
5746 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-11-19 do dziś
5846 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2013-11-19 do dziś
5946 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2013-11-19 do dziś
6046 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2013-11-19 do dziś
6146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2013-11-19 do dziś
6246 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2013-11-19 do dziś
6346 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-11-19 do dziś
6446 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2013-11-19 do dziś
6546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-11-19 do dziś
6647 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-11-19 do dziś
6701 16 Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH2013-11-19 do dziś
6847 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2013-11-19 do dziś
6947 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2013-11-19 do dziś
7049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-11-19 do dziś
7170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-11-19 do dziś
7277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-11-19 do dziś
7377 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-11-19 do dziś
7477 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2013-11-19 do dziś
7577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2013-11-19 do dziś
7677 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2013-11-19 do dziś
7777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-11-19 do dziś
7801 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2013-11-19 do dziś
7982 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2013-11-19 do dziś
8001 2 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH2013-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.12.2016 okres OD 08.10.2013 DO 31.12.20132016-12-21 do dziś
2data złożenia 16.12.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-21 do dziś
3data złożenia 16.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-21 do dziś
4data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
5data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
6data złożenia 14.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-14 do dziś
7data złożenia 06.08.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-08-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.10.2013 DO 31.12.20132016-12-21 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-21 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-21 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-14 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-08-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.10.2013 DO 31.12.20132016-12-21 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-21 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-21 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-14 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-08-012020-09-11 do dziś