PODATKI WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000486648
Numer REGON: 022292356
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-26
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-09-26
Sygnatura akt[RDF/243834/20/660]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-11-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPODATKI WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2018-12-07 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-19 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2013-11-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica ŚWIDNICKA nr domu 18/20 kod pocztowy 50-068 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2013-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu112.11.2013R., NOTARIUSZ ANNA BORZEMSKA-WILICZKIEWICZ, Z KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA BORZEMSKA-WILICZKIEWICZ, MAŁGORZATA MUSZYŃSKA S.C. WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIDNICKA 22/22, REP. A NR 2897/2013.2013-11-19 do dziś
209.08.2018 R., REP. A NR 4722/2018, NOTARIUSZ MARCIN KRZEŚ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU UL. WAŁBRZYSKA 9D ZMIANA: § 2, § 6, § 7, § 8, § 11, § 12, § 17, § 22 STATUTU SPÓŁKI2018-12-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODATKI WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0223209632018-12-07 do dziś
4. Numer KRS0000484514 2018-12-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-11-19 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji5002013-11-19 do dziś
3. Wartość nominalna akcji100,00 ZŁ2013-11-19 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2016-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2013-11-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5002013-11-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane500 (PIĘĆSET) AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA WALNYM ZGROMADZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ 2 (DWA) GŁOSY.2013-11-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WE WSZYSTKICH SPRAWACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODATKI WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0223209632018-12-07 do dziś
4. Numer KRS0000484514 2018-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2018-12-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.06.2015 okres OD 19.11.2013 DO 30.11.20142015-06-25 do dziś
2data złożenia 26.02.2016 okres OD 01.12.2014 DO 30.11.20152016-03-03 do dziś
3data złożenia 03.08.2017 okres OD 01.12.2015 DO 30.11.20162017-10-17 do dziś
4data złożenia 26.11.2018 okres OD 01.12.2016 DO 30.11.20172018-11-26 do dziś
5data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.12.2017 DO 30.11.20182019-07-16 do dziś
6data złożenia 26.09.2020 okres OD 01.12.2018 DO 30.11.20192020-09-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.11.2013 DO 30.11.20142015-06-25 do dziś
2OD 01.12.2014 DO 30.11.20152016-03-03 do dziś
3OD 01.12.2015 DO 30.11.20162017-10-17 do dziś
4OD 01.12.2016 DO 30.11.20172018-11-26 do dziś
5OD 01.12.2017 DO 30.11.20182020-09-24 do dziś
6OD 01.12.2018 DO 30.11.20192020-09-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.11.2013 DO 30.11.20142015-06-25 do dziś
2OD 01.12.2014 DO 30.11.20152016-03-03 do dziś
3OD 01.12.2015 DO 30.11.20162017-10-17 do dziś
4OD 01.12.2016 DO 30.11.20172018-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów