BUSINESS COACHING CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000486550
Numer REGON: 022278681
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-20
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-02-20
Sygnatura akt[RDF/277692/21/728]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS COACHING CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2013-11-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica JASTRZĘBIA nr domu 21 nr lokalu 9 kod pocztowy 53-148 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2013-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11. 23.10.2013R., NOTARIUSZ KATARZYNA OBROCKA- WALUS, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA OBROCKA- WALUS WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 2802/2013. 2.14.11.2013R., NOTARIUSZ KATARZYNA OBROCKA- WALUS, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA OBROCKA- WALUS WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 3110/2013, ZMIANA §8 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2013-11-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-11-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIARZEWSKI2013-11-20 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ROBERT2013-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały46 (CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.600,00ZŁ (CZTERY TYSIĄCE SZEŚĆSET ZŁOTYCH)2013-11-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-11-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE- W KAŻDYM PRZYPADKU. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE- W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.2013-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIARZEWSKI2013-11-20 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ROBERT2013-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-11-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOZIARZEWSKA2017-01-09 do dziś
2. ImionaMARTA WISŁAWA2017-01-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-01-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-01-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 ZAKWATEROWANIE2013-11-20 do dziś
277 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-11-20 do dziś
385 EDUKACJA2013-11-20 do dziś
486 OPIEKA ZDROWOTNA2013-11-20 do dziś
556 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2013-11-20 do dziś
658 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-11-20 do dziś
763 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-11-20 do dziś
864 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-11-20 do dziś
966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-11-20 do dziś
1068 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-11-20 do dziś
1169 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2013-11-20 do dziś
1270 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.11.2016 okres OD 29.10.2013 DO 31.12.20142017-01-09 do dziś
2data złożenia 21.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-09 do dziś
3data złożenia 21.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-23 do dziś
4data złożenia 23.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-23 do dziś
5data złożenia 23.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-23 do dziś
6data złożenia 20.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.10.2013 DO 31.12.20142017-01-09 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-09 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-23 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-23 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.10.2013 DO 31.12.20142017-01-09 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-09 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-23 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów