ASSOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000486489
Numer REGON: 200821707
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-29
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2017-09-14
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/12931/17/444]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-11-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2015-10-14 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. POGODNA nr domu 4A kod pocztowy 15-354 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2015-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.11.2013 R. W KN DARIUSZA ANDRYCHOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 5340/2013 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ2013-11-29 do dziś
206.06.2014 R. W KN DARIUSZA ANDRYCHOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2894/2014 W § 10 ZMIENIONO UST. 1, W § 5 DODANO PKT. 14, PKT. 15, PKT. 16, PKT. 17, PKT. 18, PKT. 19, PKT. 20, PKT. 212014-07-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASSOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-29 do dziś
4. Numer KRS0000484138 2013-11-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABIŃSKI2013-11-29 do dziś
2. ImionaLECH2013-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-11-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-11-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-11-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-11-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-11-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2013-11-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego250.000 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2013-11-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2013-11-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-11-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZANOWSKI2013-11-29 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2013-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-11-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-11-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-11-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-11-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-11-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2013-11-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego250.000 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2013-11-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2013-11-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-11-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-11-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2013-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaASSOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-29 do dziś
4. Numer KRS0000484138 2013-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2013-11-29 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-11-29 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-11-29 do dziś
485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2013-11-29 do dziś
595 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2013-11-29 do dziś
645 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-11-29 do dziś
745 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-11-29 do dziś
846 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2013-11-29 do dziś
947 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-11-29 do dziś
1047 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-11-29 do dziś
1149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-11-29 do dziś
1262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2013-11-29 do dziś
1362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-11-29 do dziś
1447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-07-23 do dziś
1546 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2014-07-23 do dziś
1647 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-07-23 do dziś
1727 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2014-07-23 do dziś
1846 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-07-23 do dziś
1946 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2014-07-23 do dziś
2046 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2014-07-23 do dziś
2146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2014-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2014 okres OD 29.11.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
2data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
3data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
4data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.11.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów