BUDMAX PABIANICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000486289
Numer REGON: 101704510
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-10
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-08-24
Sygnatura akt[RDF/325188/21/534]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 101704510 NIP 73120461222014-02-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMAX PABIANICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina PABIANICE miejscowość PABIANICE2013-12-10 do dziś
2. Adresmiejscowość PABIANICE ulica JUTRZKOWICKA nr domu 4/6 kod pocztowy 95-200 poczta PABIANICE kraj POLSKA 2014-02-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BUDMAX.PL2013-12-10 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BUDMAX.PL2013-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA Z DNIA 29.10.2013R,ZMIENIONA W ZAKRESIE PAR.2 - AS NOT.B. JANICKI W KN M.Z. KRÓL W ŁODZI, REP A NR 7217/2013 I REP A NR 8253/2013 Z DNIA 3.12.2013R;2013-12-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-12-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPĘDZIWIATR2013-12-10 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2013-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000,00 ZŁ2014-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-12-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPĘDZIWIATR2013-12-10 do dziś
2. ImionaBARBARA BEATA2013-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały780 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 390.000,00 ZŁ2014-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-12-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego515000,00 ZŁ2014-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1505000,00 ZŁ2014-02-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-12-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE2013-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPĘDZIWIATR2014-02-21 do dziś
2. ImionaŁUKASZ STANISŁAW2014-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-02-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPĘDZIWIATR2013-12-10 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2013-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-12-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPĘDZIWIATR2013-12-10 do dziś
2. ImionaBARBARA BEATA2013-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-12-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-12-10 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-12-10 do dziś
346 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2013-12-10 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-12-10 do dziś
547 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-12-10 do dziś
647 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-12-10 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-12-10 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-12-10 do dziś
931 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2013-12-10 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2015 okres OD 29.10.2013 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
2data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-28 do dziś
3data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
4data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
5data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
6data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
7data złożenia 24.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.10.2013 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-28 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.10.2013 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-28 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów