CUBE INTERNATIONAL TRADING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000486184
Numer REGON: 243421756
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2017-09-07
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/26436/17/235]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 243421756 NIP 64629326172014-02-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBE INTERNATIONAL TRADING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. TYCHY gmina M. TYCHY miejscowość TYCHY2013-11-15 do dziś
2. Adresmiejscowość TYCHY ulica SIENKIEWICZA nr domu 5 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA 2013-11-15 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@CITG.EU2013-11-15 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.CITG.EU2013-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.11.20132013-11-15 do dziś
212.12.2013 R., REP. „A” NR 29449/2013, ZASTĘPCA NOTARIALNY SYLWIA CHODOŁA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ŁUKASZA ROZTOCZYŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. MARIACKIEJ 37/2, - ZMIENIONO: § 2, § 5, § 6, § 9 UMOWY SPÓŁKI2014-02-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALARCZYK2013-11-15 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2013-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 95.000,00 ZŁ2017-09-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2014-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport190000,00 ZŁ2014-02-05 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-11-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZADU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2013-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁACHOWICZ2017-09-07 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ JÓZEF2017-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-09-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2013-11-15 do dziś
214 PRODUKCJA ODZIEŻY2013-11-15 do dziś
317 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2013-11-15 do dziś
418 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2013-11-15 do dziś
520 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-11-15 do dziś
621 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2013-11-15 do dziś
722 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2013-11-15 do dziś
823 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2013-11-15 do dziś
925 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2013-11-15 do dziś
1026 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2013-11-15 do dziś
1127 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2013-11-15 do dziś
1202 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2013-11-15 do dziś
1328 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-11-15 do dziś
1429 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-11-15 do dziś
1530 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2013-11-15 do dziś
1631 PRODUKCJA MEBLI2013-11-15 do dziś
1732 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2013-11-15 do dziś
1833 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2013-11-15 do dziś
1935 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2013-11-15 do dziś
2038 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2013-11-15 do dziś
2139 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2013-11-15 do dziś
2241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-11-15 do dziś
2303 RYBACTWO2013-11-15 do dziś
2442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-11-15 do dziś
2543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-11-15 do dziś
2645 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2013-11-15 do dziś
2746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-11-15 do dziś
2847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-11-15 do dziś
2949 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2013-11-15 do dziś
3050 TRANSPORT WODNY2013-11-15 do dziś
3151 TRANSPORT LOTNICZY2013-11-15 do dziś
3252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-11-15 do dziś
3353 20 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2013-11-15 do dziś
3408 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2013-11-15 do dziś
3555 ZAKWATEROWANIE2013-11-15 do dziś
3656 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2013-11-15 do dziś
3758 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-11-15 do dziś
3859 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2013-11-15 do dziś
3960 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2013-11-15 do dziś
4061 TELEKOMUNIKACJA2013-11-15 do dziś
4162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-11-15 do dziś
4263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-11-15 do dziś
4364 20 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-11-15 do dziś
4464 91 LEASING FINANSOWY2013-11-15 do dziś
4509 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2013-11-15 do dziś
4664 92 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-11-15 do dziś
4764 99 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-11-15 do dziś
4866 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-11-15 do dziś
4966 22 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2013-11-15 do dziś
5068 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-11-15 do dziś
5169 20 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2013-11-15 do dziś
5270 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-11-15 do dziś
5371 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-11-15 do dziś
5472 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2013-11-15 do dziś
5573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-11-15 do dziś
5610 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2013-11-15 do dziś
5774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2013-11-15 do dziś
5877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-11-15 do dziś
5978 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2013-11-15 do dziś
6079 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2013-11-15 do dziś
6180 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2013-11-15 do dziś
6281 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-11-15 do dziś
6382 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-11-15 do dziś
6485 EDUKACJA2013-11-15 do dziś
6586 OPIEKA ZDROWOTNA2013-11-15 do dziś
6690 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2013-11-15 do dziś
6711 PRODUKCJA NAPOJÓW2013-11-15 do dziś
6893 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-11-15 do dziś
6996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-11-15 do dziś
7012 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-11-15 do dziś
7113 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2013-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2015 okres OD 14.11.2013 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
2data złożenia 09.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
3data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.11.2013 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.11.2013 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów