FUNDUSZ ROZWOJU 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000486030
Numer REGON: 161560748
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-25
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-08-25
Sygnatura akt[RDF/234596/20/434]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFUNDUSZ ROZWOJU 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-03-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BIELSKA nr domu 33 nr lokalu 1 kod pocztowy 02-394 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.04.2013R., NOTARIUSZ WOJCIECH MYGA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 3461/20132013-11-18 do dziś
208.02.2018R. REP. A NR 590/2018, KN A. KUCEWICZA W WARSZAWIE ZMIANY: ZMIANIE ULEGŁ § 2, § 3 UST. 1, 3, § 4, § 5 UST. 1, § 6 UST. 4, § 7 UST. 4, § 8, § 9 UST. 1, 2, 6, § 10, § 12, § 18, § 19, § 20, § 20 UST. 1, 3, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25. SKREŚLENIA: PREAMBUŁA ZOSTAŁA SKREŚLONA, § 6 UST. 9, § 11, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17 ZOSTAŁY SKREŚLONE2018-03-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-11-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCENTRUM OPERACYJNE „SAMORZĄDOWA POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA2013-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1459635132013-11-18 do dziś
4. Numer KRS0000409916 2013-11-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2018-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-03-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2013-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-11-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRONOWICKA2018-03-12 do dziś
2. ImionaALINA AGATA2018-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-11-18 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-11-18 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-11-18 do dziś
463 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-11-18 do dziś
586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-03-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy187 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2018-03-12 do dziś
287 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2018-03-12 do dziś
387 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2018-03-12 do dziś
488 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2018-03-12 do dziś
588 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2014 okres OD 05.04.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
2data złożenia 12.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
3data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
4data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
5data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
6data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
7data złożenia 25.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.04.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.04.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów