F1 LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000485912
Numer REGON: 146993462
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-18
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2017-12-27
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/14759/17/234]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaF1 LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-12-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA kraj POLSKA 2017-12-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.10.2013 R., REP. A NR 1569/2013, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM ADAMEM BANASZEK W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. JAWORZYŃSKIEJ NR 7 LOK. 162013-11-18 do dziś
202.04.2014 R., NOTARIUSZ ADAM SZCZEPAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1038/2014, ZMIANA: § 1, § 2 UST. 1, § 7.2014-04-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-11-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIRANDA2014-04-24 do dziś
2. ImionaROLAND2014-04-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2014-04-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-04-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-11-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2013-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIRANDA2014-04-24 do dziś
2. ImionaROLAND2014-04-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-04-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2013-11-18 do dziś
226 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2013-11-18 do dziś
327 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2013-11-18 do dziś
428 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-11-18 do dziś
531 0 PRODUKCJA MEBLI2013-11-18 do dziś
632 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2013-11-18 do dziś
733 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2013-11-18 do dziś
838 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2013-11-18 do dziś
941 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-11-18 do dziś
1042 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-11-18 do dziś
1143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-11-18 do dziś
1210 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2013-11-18 do dziś
1345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2013-11-18 do dziś
1446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-11-18 do dziś
1547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-11-18 do dziś
1649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2013-11-18 do dziś
1752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-11-18 do dziś
1855 ZAKWATEROWANIE2013-11-18 do dziś
1956 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2013-11-18 do dziś
2058 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-11-18 do dziś
2159 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2013-11-18 do dziś
2262 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-11-18 do dziś
2311 0 PRODUKCJA NAPOJÓW2013-11-18 do dziś
2463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-11-18 do dziś
2564 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-11-18 do dziś
2666 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2013-11-18 do dziś
2766 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2013-11-18 do dziś
2868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-11-18 do dziś
2969 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2013-11-18 do dziś
3070 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-11-18 do dziś
3171 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-11-18 do dziś
3273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-11-18 do dziś
3374 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2013-11-18 do dziś
3412 00 Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-11-18 do dziś
3577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-11-18 do dziś
3678 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2013-11-18 do dziś
3779 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2013-11-18 do dziś
3880 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2013-11-18 do dziś
3981 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-11-18 do dziś
4082 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-11-18 do dziś
4185 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2013-11-18 do dziś
4288 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2013-11-18 do dziś
4390 0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2013-11-18 do dziś
4493 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-11-18 do dziś
4513 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2013-11-18 do dziś
4695 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2013-11-18 do dziś
4796 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-11-18 do dziś
4817 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2013-11-18 do dziś
4918 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2013-11-18 do dziś
5020 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-11-18 do dziś
5121 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2013-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów