EMPRE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000485909
Numer REGON: 221981030
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-06-28
Sygnatura akt[RDF/395975/22/724]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 2219810302013-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPRE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2013-11-14 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. DEMBIŃSKIEGO nr domu 33 nr lokalu B10 kod pocztowy 81-237 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2020-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.11.2013; ASESOR NOTARIALNY MICHAŁ STUPAK - ZASTĘPCA NOTARIUSZA W GDYNI ANNY TARASIUK; KANCELARIA NOTARIALNA ANNA TARASIUK GDYNIA, REPERTORIUM A NR 4041/20132013-11-14 do dziś
228.05.2020 R., REP. A NR 2964/2020 NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ LINDE, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, ZMIENIONO PAR.11 ORAZ PAR.13 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2020-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKONECZNY2013-11-14 do dziś
2. ImionaKAMIL PIOTR2013-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650,00 ZŁOTYCH2013-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOZAŃSKI2013-11-14 do dziś
2. ImionaBŁAŻEJ KAZIMIERZ2013-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2020-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLARCZYK2020-07-31 do dziś
2. ImionaPATRYCJA AGNIESZKA2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2020-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLARCZYK2020-07-31 do dziś
2. ImionaPATRYCJA AGNIESZKA2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-09-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy150 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW2017-09-12 do dziś
251 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW2017-09-12 do dziś
352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2017-09-12 do dziś
453 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2017-09-12 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-09-12 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2015 okres OD 04.11.2013 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
2data złożenia 16.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-12 do dziś
3data złożenia 16.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
4data złożenia 31.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-31 do dziś
5data złożenia 31.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
6data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-28 do dziś
7data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-28 do dziś
8data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.11.2013 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-12 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-28 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-28 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.11.2013 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-12 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów