FRESH CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000485691
Numer REGON: 361547463
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-06-24
Sygnatura akt[RDF/302591/21/308]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFRESH CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO2015-05-14 do dziś
2. Adresmiejscowość PIASECZNO ulica UL. JANA PAWŁA II nr domu 9 nr lokalu 8 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA 2015-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.11.2013R.2013-11-13 do dziś
219.03.2015 R. NOTARIUSZ MONIKA STRUS-SIODŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP A NR 1032/2015, ZMIENIONO § 2, §, 3, § 4 UMOWY SPÓŁKI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2015-05-14 do dziś
317.10.2019 R., REP. A NR 4286/2019, NOTARIUSZ MONIKA STRUS-SIDŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 14.2019-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKA GOŁDA2020-12-18 do dziś
2. ImionaIZABELLA EWA2020-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2020-12-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOMIANOWSKI2020-12-18 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2020-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800 ZŁOTYCH2020-12-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOMIANOWSKA2020-12-18 do dziś
2. ImionaHANNA MAŁGORZATA2020-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900 ZŁOTYCH2020-12-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-18 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOMIANOWSKI2020-12-18 do dziś
2. ImionaMAREK WOJCIECH2020-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800 ZŁOTYCH2020-12-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁOKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJACYCH ŁĄCZNIE.2019-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOMIANOWSKI2019-11-27 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2019-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKA GOŁDA2020-12-18 do dziś
2. ImionaIZABELLA EWA2020-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-05-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2015-05-14 do dziś
296 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2015-05-14 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-05-14 do dziś
445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2015-05-14 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-05-14 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-05-14 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-05-14 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-05-14 do dziś
973 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.05.2015 okres OD 08.11.2013 DO 31.12.20132015-05-14 do dziś
2data złożenia 08.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
3data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
4data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
5data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
6data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
7data złożenia 19.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
8data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.11.2013 DO 31.12.20132015-05-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.11.2013 DO 31.12.20132015-05-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów