HEROS TRADE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 20:58:10
Numer KRS: 0000485523
Numer REGON: 243415320
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-09-21
Sygnatura akt[RDF/331739/21/818]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2013-11-14 do dziś
3. NazwaHEROS TRADE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE2013-11-14 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejHEROS TRADE SPÓŁKA LTD2013-11-14 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoREGISTRAR OF COMPANIES (URZĄD RERESTROWY SPÓŁEK HANDLOWYCH) DLA ANGLII I WALII, NUMER SPÓŁKI 75701352013-11-14 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ2013-11-14 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-14 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2013-11-14 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica ALEJA WOLNOŚCI nr domu 4 kod pocztowy 42-217 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2013-11-14 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj W.BRYTANIA jednostka podziału terytorialnego CITY OF LONDON miejscowość LONDYN W14 OHH ulica BLYTHE RD nr domu 220C nr lokalu kod pocztowy poczta 2013-11-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyCZŁONKOWIE ZARZĄDU SĄ UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z WSZELKICH PRAW SPÓŁKI - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2013-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSROKA2013-11-14 do dziś
2. ImionaDANIEL ROBERT2013-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR SPÓŁKI2013-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoSROKA2013-11-14 do dziś
2. ImionaDANIEL ROBERT2013-11-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-11-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-11-14 do dziś
246 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2013-11-14 do dziś
346 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2013-11-14 do dziś
447 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-11-14 do dziś
547 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-11-14 do dziś
647 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-11-14 do dziś
747 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-11-14 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-11-14 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-11-14 do dziś
1077 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-11-14 do dziś
1177 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2013-11-14 do dziś
1210 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2013-11-14 do dziś
1377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-11-14 do dziś
1495 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2013-11-14 do dziś
1510 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-11-14 do dziś
1645 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-11-14 do dziś
1745 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-11-14 do dziś
1845 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-11-14 do dziś
1945 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-11-14 do dziś
2045 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-11-14 do dziś
2145 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2013-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.03.2014 okres OD 01.12.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
2data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
3data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
4data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
5data złożenia 15.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-15 do dziś
6data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
7data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
8data złożenia 21.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.12.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-15 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Ignoruj2020-10-012020-10-22 do dziś