BONARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000485330
Numer REGON: 146939362
Numer NIP: 7010401595
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-11-25
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/68914/21/449]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1469393622013-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-11-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WILCZA nr domu 50/52 kod pocztowy 00-679 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.10.2013 R., KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ SŁAWOMIR OGONEK, AL.JANA PAWŁA II NR 61 LOK.132, 01-031 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 5677/20132013-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„OKTAGON PODLASKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2013-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0173865102013-11-14 do dziś
4. Numer KRS0000053649 2013-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2013-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONA2013-11-14 do dziś
2. ImionaANDREA2013-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2013-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUROWSKI2013-11-14 do dziś
2. ImionaCHARLES MARIA2013-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKUROWSKI2013-11-14 do dziś
2. ImionaROMAN2013-11-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-11-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-11-14 do dziś
21. NazwiskoKUROWSKA2013-11-14 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2013-11-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-11-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-11-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2013-11-14 do dziś
252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-11-14 do dziś
356 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2013-11-14 do dziś
458 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-11-14 do dziś
559 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2013-11-14 do dziś
662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-11-14 do dziś
763 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-11-14 do dziś
870 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-11-14 do dziś
972 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2013-11-14 do dziś
1073 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-11-14 do dziś
1174 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2013-11-14 do dziś
1214 PRODUKCJA ODZIEŻY2013-11-14 do dziś
1377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-11-14 do dziś
1478 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2013-11-14 do dziś
1582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-11-14 do dziś
1685 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2013-11-14 do dziś
1790 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2013-11-14 do dziś
1896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-11-14 do dziś
1915 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2013-11-14 do dziś
2016 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2013-11-14 do dziś
2118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2013-11-14 do dziś
2231 PRODUKCJA MEBLI2013-11-14 do dziś
2346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-11-14 do dziś
2447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-11-14 do dziś
2549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2013-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
2data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów