KZN & TALEGRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000485288
Numer REGON: 122951318
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-12
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2024-07-01
Sygnatura akt[RDF/635227/24/654]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1229513182013-11-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKZN & TALEGRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2013-11-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica PÓŁŁANKI nr domu 25 kod pocztowy 30-740 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2013-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.09.2013 R., NOTARIUSZ PIOTR JAKUB LIS KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, REP. A NR 6122/20132013-11-12 do dziś
221.04.2015R. NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 8969/2015 ZMIANA: §1 UST. 2 I UST. 32015-05-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-11-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLEJOWE ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE „BIEŻANÓW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3567229732013-11-12 do dziś
4. Numer KRS0000165284 2013-11-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 461 500,00 ZŁ2024-01-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALLERES ALEGRIA S.A.2013-11-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 461 500,00 ZŁ2024-01-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego923000,00 ZŁ2024-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-11-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. PROKURENTOWI POWOŁANEMU PRZEZ ZARZĄD PRZYSŁUGUJE PRAWO PROKURY SAMOISTNEJ I W ZWIĄZKU Z TYM TAKŻE PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH.2013-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESZCZYŃSKI2024-01-15 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2024-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2024-01-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-01-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAMARGO CHAMORRO2013-11-12 do dziś
2. ImionaSERGIO2013-11-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-11-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy124 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO2013-11-12 do dziś
271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-11-12 do dziś
372 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2013-11-12 do dziś
474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-11-12 do dziś
525 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2013-11-12 do dziś
625 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2013-11-12 do dziś
725 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-11-12 do dziś
833 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2013-11-12 do dziś
933 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2013-11-12 do dziś
1025 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2015-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.05.2015 okres OD 25.09.2013 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
2data złożenia 03.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
3data złożenia 06.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-11 do dziś
4data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
5data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
6data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
7data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
8data złożenia 20.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
9data złożenia 05.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-05 do dziś
10data złożenia 01.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.09.2013 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-11 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-05 do dziś
10OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.09.2013 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-11 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów