INSTYTUT URODY HAIR & BODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000485174
Numer REGON: 146815772
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-08
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-09-13
Sygnatura akt[RDF/420632/22/928]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146815772 NIP 94825995072013-11-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT URODY HAIR & BODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. RADOM gmina M. RADOM miejscowość RADOM2013-11-08 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOM ulica SIENKIEWICZA nr domu 10 nr lokalu 25 kod pocztowy 26-600 poczta RADOM kraj POLSKA 2013-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.08.2013R., NOTARIUSZ WANDA WAJS, KANCELARIA NOTARIALNA, 26-600 RADOM UL.SIENKIEWICZA NR 3, REP. A NUMER 3908/20132013-11-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-11-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIEWSKA2013-11-08 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JOANNA2013-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.000 ZŁ2013-11-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIEWSKI2013-11-08 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW KRZYSZTOF2013-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000 ZŁ2013-11-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00ZŁ2013-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-11-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU - W PRZYPADKU DWUOSOBOWEGO ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU TRZYOSOBOWEGO ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIEWSKI2013-11-08 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW KRZYSZTOF2013-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-11-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2013-11-08 do dziś
296 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2013-11-08 do dziś
396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-11-08 do dziś
447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-11-08 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.04.2015 okres OD 20.09.2013 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
2data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
3data złożenia 24.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
4data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
5data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.09.2013 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów