ZTK PROPERTY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000485163
Numer REGON: 146958626
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-08
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-06-11
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/27269/21/253]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaZTK PROPERTY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-03-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW nr domu 45B kod pocztowy 02-146 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.10.2013 ROKU (REPERTORIUM A NR 4011/2013) SPORZĄDZONY PRZEZ MILENĘ STEMPIEŃ-JACHOWICZ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ALEI KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ NR 57 LOK. 1.2013-11-08 do dziś
213.11.2014 R., REP. A NR 15202/2014, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. BRACKA 18 LOK. 5 ZMIANA NUMERACJI: DOTYCHCZASOWY § 5 UST. 3 NA § 5 UST. 3 A; § 13 NA § 14; § 14 NA § 15 ZMIANA: § 2, § 5 UST. 1, § 9, § 12 ust. 6, § 13, § 14 DODANO: § 5 UST. 3B, § 10 ust. 82014-12-31 do dziś
328.10.2015 R., NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA W WARSZAWIE, REP. A NR 11449/15, ZMIANA: § 5 UST. 1, § 5 UST. 8, DODANO: § 5 UST. 3C2015-11-12 do dziś
419-03-2021 ROK, REPERTORIUM A NR 600/2021, NOTARIUSZ BARBARA BILIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA BARBARA BILIŃSKA W BYDGOSZCZY, UL GDAŃSKA 16/5, 85-006 BYDGOSZCZ, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPREZ UCHYLENIE I NADANIE NOWEGO BRZMIENIA §9, §10 UST. 8, UCHYLENIE W CAŁOŚCI §13, ZMIANA NUMERACJI - PO UCHYLENIU §13-NADANIE DOTYCHCZASOWYM §14 I §15 ODPOWIEDNIO NUMERÓW § 13 I § 142021-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-11-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKŁADY TŁUSZCZOWE „KRUSZWICA” SPÓŁKA AKCYJNA, SKRÓT: ZT „KRUSZWICA” S.A.2014-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0912796302014-04-09 do dziś
4. Numer KRS0000019414 2014-04-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego75417000,00 ZŁ2015-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport175317000,00 ZŁ2015-11-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-11-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD LICZY DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2018-09-06 do dziś
2. ImionaMARCIN PATRYK2018-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-09-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIURLA2018-09-06 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2018-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-09-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-11-08 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-11-08 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-11-08 do dziś
464 91 Z LEASING FINANSOWY2013-11-08 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-11-08 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-11-08 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-11-08 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-11-08 do dziś
981 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2013-11-08 do dziś
1068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
2data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
3data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
4data złożenia 08.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
5data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
6data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów