EMVIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000485102
Numer REGON: 101694250
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-08
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2019-07-16
Sygnatura akt[RDF/166052/19/540]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMVIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina ZGIERZ miejscowość ZGIERZ2013-11-08 do dziś
2. Adresmiejscowość ZGIERZ ulica TUWIMA nr domu 12 nr lokalu 40 kod pocztowy 95-100 poczta ZGIERZ kraj POLSKA 2013-11-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@EMVIO.PL2013-11-08 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EMVIO.PL2013-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI SPORZĄDZONA W DNIU 24.09.2013 R., NOTARIUSZ ANNA OSKALDOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NUMER 5429/2013.2013-11-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-11-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIŚKIEWICZ2018-09-25 do dziś
2. ImionaMONIKA KAMILA2013-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4550 ZŁ2014-06-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00ZŁ2013-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-11-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuA) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU BEZ OGRANICZEŃ B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - ŁĄCZNIE WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU W ZAKRESIE CZYNNOŚCI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00ZŁOTYCH - SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ - W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH ORAZ GDY OŚWIADCZENIA WOLI NIE RODZĄ ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI LUB WARTOŚĆ ZAKRESU CZYNNOŚCI NIE WYMAGA OKREŚLENIA.2013-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIŚKIEWICZ2018-09-25 do dziś
2. ImionaMONIKA KAMILA2013-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-09-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy153 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2013-11-08 do dziś
258 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-11-08 do dziś
362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-11-08 do dziś
473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-11-08 do dziś
518 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2013-11-08 do dziś
696 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-11-08 do dziś
746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-11-08 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-11-08 do dziś
949 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2013-11-08 do dziś
1053 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2015-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
2data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
3data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
4data złożenia 03.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-04 do dziś
5data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
4OD 24.09.2013 DO 31.12.20132014-06-20 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-04 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
3OD 24.09.2013 DO 31.12.20132014-06-20 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów