APTEKA „RODZINNA” PAWLACZYK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000484955
Numer REGON: 411047791
Numer NIP: 6971939912
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-08
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2024-03-29
Sygnatura akt[RDF/589976/24/211]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2013-11-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 411047791 NIP 69719399122013-11-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „RODZINNA” PAWLACZYK SPÓŁKA JAWNA2013-11-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. LESZNO gmina M. LESZNO miejscowość LESZNO2013-11-08 do dziś
2. Adresmiejscowość LESZNO ulica NOWY RYNEK nr domu 38 kod pocztowy 64-100 poczta LESZNO kraj POLSKA 2013-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 08.07.2013R. 29.10.2013R. - ZMIENIONO: §2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2013-11-08 do dziś
215.09.2014 R. - DODANO: § 4 - ZMIENIONO: § 13 UMOWY SPÓŁKI - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2014-10-31 do dziś
330.11.2014R. - ZMIENIONO: §3 UST.2 - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI 30.12.2014R. - ZMIENIONO: §2 UST.3 - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2015-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-11-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ APTEKA „RODZINNA” SPÓŁKA CYWILNA BEATA JAGODZIŃSKA, GRAŻYNA PAWLACZYK W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW PODJĘTEJ W DNIU 08.07.2013R. STOSOWNIE DO POSTANOWIEŃ ART. 26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCONEJ SPÓŁKI CYWILNEJ WPISANI DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 1. BEATA JAGODZIŃSKA POD NUMEREM 969/2002 (EWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA BOJANOWA) 2. GRAŻYNA PAWLACZYK POD NUMEREM 15901/2001 (EWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ URZĄD MIASTA LESZNA) REGON: 4110477912013-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLACZYK2013-11-08 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2013-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-11-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-11-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-11-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-11-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLACZYK2015-01-13 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2015-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-01-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-01-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-01-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-01-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-11-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.2013-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLACZYK2015-01-13 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2015-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLACZYK2013-11-08 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2013-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 08.11.2013 DO 31.12.20132018-01-19 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-01-19 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-30 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-08 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-27 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-15 do dziś
11OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów