SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA PRZY PGKIM

Stan na dzień 2023-03-21 godz. 14:39:44
Numer KRS: 0000484822
Numer REGON: 000983385
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-12
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2023-03-01
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/4500/23/800]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2013-11-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000983385 NIP 83710156842013-11-12 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA PRZY PGKIM2013-11-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze A.RS 195 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SKIERNIEWICACH2013-11-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOCHACZEWSKI gmina SOCHACZEW miejscowość SOCHACZEW2013-11-12 do dziś
2. Adresmiejscowość SOCHACZEW ulica WARSZAWSKA nr domu 65 a kod pocztowy 96-500 poczta SOCHACZEW kraj POLSKA 2013-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117.11.1983R.; 15.06.2013R. - ZMIANA STATUTU W CAŁOŚCI.2013-11-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-11-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2013-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2013-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZASADZIE BEZPOŚREDNIEJ PŁATNOŚCI2013-11-12 do dziś
268 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKANIOWYMI2016-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.08.2013 okres ZA ROK 20122013-11-12 do dziś
2data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
3data złożenia 31.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20122013-11-12 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA ROK 20122013-11-12 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKA2023-02-15 do dziś
2. ImionaANNA2023-02-15 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaKURATOR USTANOWIONY W DNIU 12.01.2023 R., PRZEZ SĄD OKRĘGOWY W PŁOCKU I WYDZIAŁ CYWILNY, W SPRAWIE O SYGN AKT IC 2213/19 NA PODSTAWIE ART. 69 PARAGRAFU 1 KPC UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI W TYM POSTĘPOWANIU2023-02-15 do dziś
6. Data powołania kuratora12.01.20232023-02-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILIJEWICZ2023-03-01 do dziś
2. ImionaKONRAD2023-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-01 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaART. 42 K.C., POSTANOWIENIE SADU REJONOWEGO DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI Z DNIA 05.01.2023R. SYGN.. AKT LD XX NS-REJ. KRS 34061/22/640. - ZAKRES: KURATOR ZOSTAŁ USTANOWIONY W CELU: PODJĘCIA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO POWOŁANIA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI, A W RAZIE POTRZEBY DO POSTARANIA SIĘ O JEJ LIKWIDACJĘ, W TYM RÓWNIEŻ DO WYSTĄPIENIA DO SĄDU REJESTROWEGO Z WNIOSKIEM O ROZWIĄZANIE SPÓŁDZIELNI I USTANOWIENIE DLA NIEJ LIKWIDATORA, - PROWADZENIA SPRAW SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE SPRAW ZWYKŁEGO ZARZĄDU WYNIKAJĄCYCH Z JEJ BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI, - REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI WE WSZYSTKICH SPRAWACH SĄDOWYCH, EGZEKUCYJNYCH, ADMINISTRACYJNYCH I PODATKOWYCH TOCZĄCYCH SIĘ Z JEJ UDZIAŁEM LUB JEJ DOTYCZĄCYCH.2023-03-01 do dziś
6. Data powołania kuratora05.01.20232023-03-01 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów