GSG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000484730
Numer REGON: 061616890
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-05
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-07-08
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/30605/22/640]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat NOWODWORSKI gmina NOWY DWÓR MAZOWIECKI miejscowość NOWY DWÓR MAZOWIECKI2019-02-22 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY DWÓR MAZOWIECKI ulica UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO nr domu 10 nr lokalu 14 kod pocztowy 05-100 poczta NOWY DWÓR MAZOWIECKI kraj POLSKA 2019-02-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.10.2013 R. - REP. A NR 5757/2013, NOTARIUSZ BOGDA FURMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W RADZYNIU PODLASKIM2013-11-05 do dziś
208.09.2016 R. - NOTARIUSZ PIOTR FURMAN Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RADZYNIU PODLSKIM, REP A NR 6321/2016, ZMIANA TREŚCI § 3 UMOWY SPÓŁKI GSG GROUP SPÓŁKI Z O.O. Z DNIA 23.10.2013, REP A NR 5757/20132016-09-27 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM DNIA 18.12.2018 R. REPERTORIUM A NR 3386/2018, PRZED NOTARIUSZEM ALICJĄ DECZKOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE - ZMIENIONO §2 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI2019-02-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-11-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANUSZEWSKI2013-11-05 do dziś
2. ImionaROMAN2013-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ2013-11-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-11-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-11-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE2013-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANUSZEWSKI2013-11-05 do dziś
2. ImionaROMAN2013-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-11-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-11-05 do dziś
269 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2013-11-05 do dziś
378 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2016-09-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2016-09-27 do dziś
246 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2016-09-27 do dziś
346 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2016-09-27 do dziś
446 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2016-09-27 do dziś
546 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2016-09-27 do dziś
646 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2016-09-27 do dziś
746 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2016-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.01.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-16 do dziś
2data złożenia 13.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-20 do dziś
3data złożenia 20.03.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-03-20 do dziś
4data złożenia 03.12.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-12-04 do dziś
5data złożenia 24.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-24 do dziś
6data złożenia 24.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
7data złożenia 30.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-16 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-20 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-03-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-12-04 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-16 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-20 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-03-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-07-022020-07-20 do dziś
2. Data wznowienia wykonywania działalności2022-07-012022-07-04 do dziś
2
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-07-022022-07-08 do dziś