ASTALDI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000484707
Numer REGON: 146962958
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-08
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-04-29
Sygnatura akt[RDF/198581/20/476]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTALDI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-11-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SAPIEŻYŃSKA nr domu 10A kod pocztowy 00-215 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.10.2013 R., PAWEŁ KURCIŃSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. BONIFRATERSKIEJ NR 8 LOK. 99, REPERTORIUM A NR 3641/20132013-11-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-11-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTALDI S.P.A.2013-11-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00ZŁOTYCH2013-11-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-11-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego120000,00ZŁ2013-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-11-08 do dziś
243 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2013-11-08 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-11-08 do dziś
442 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2013-11-08 do dziś
542 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2013-11-08 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-11-08 do dziś
742 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2015-12-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-12-11 do dziś
242 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2015-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
2data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
3data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
4data złożenia 21.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
5data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
6data złożenia 29.04.2020 okres OD 01.01.2020 DO 25.02.20202020-04-29 do dziś
7data złożenia 29.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 25.02.20202020-04-29 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 25.02.20202020-04-29 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiPODJĘCIE PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ASTALDI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 26.02.2020 ROKU UCHWAŁY NR 1 W SRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI; PROTOKÓŁ SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ŁUKASZA WILKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3189/2020, 26.02.2020 ROK. , 26.02.20202020-03-25 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2020-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoTACCONELLI2020-03-25 do dziś
2. ImionaGIANLUCA2020-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPODJĘCIE PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ASTALDI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 26.02.2020 ROKU UCHWAŁY NR 1 W SRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI; PROTOKÓŁ SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ŁUKASZA WILKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3189/2020, 26.02.2020 ROK. , 26.02.20202020-03-25 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów