BOSSG IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000484691
Numer REGON: 022293232
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2017-03-21
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/1294/17/788]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-11-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSSG IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA2013-11-15 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-15 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-03-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. KURKOWA nr domu 12 kod pocztowy 50-210 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu130.10.2013 R., NOTARIUSZ DOROTA BELKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TRZEBNICY, UL. ŚWIĘTEJ JADWIGI 12, REPERTORIUM A NR 4214/2013.2013-11-15 do dziś
218.11.2013R., NOTARIUSZ DOROTA BELKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TRZEBNICY, UL. ŚW.JADWIGI 12, 55-100 TRZEBNICA, REPERTORIUM A NR 4393/2013; ZMIENIONO § 13 UST.7 I § 24.2013-12-04 do dziś
313.03.2014 R., NOTARIUSZ BEATA MIZIA - MUC, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. KOMANDORSKA 53 LOK 2 B, REPERTORIUM A NR 1236/2014. ZMIENIONO: § 3 I § 13 UST. 7.2014-03-21 do dziś
407.03.2017R., REP.A NR 878/2017, NOTARIUSZ MARIUSZ MUC Z KN WE WROCŁAWIU - ZMIENIONO §§ 2 I 32017-03-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0209294472013-11-15 do dziś
4. Numer KRS0000326473 2013-11-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-11-15 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji50002013-11-15 do dziś
3. Wartość nominalna akcji10,00 ZŁ2013-11-15 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2013-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2013-11-15 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii50002013-11-15 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-11-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ POPRZEZ SWOICH REPREZENTANTÓW.2013-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„BOSSG IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2013-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0209294472013-11-15 do dziś
4. Numer KRS0000326473 2013-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-11-15 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-11-15 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2013-11-15 do dziś
470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-11-15 do dziś
571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-11-15 do dziś
672 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2013-11-15 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-11-15 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-11-15 do dziś
978 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2013-11-15 do dziś
1080 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2013-11-15 do dziś
1181 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-11-15 do dziś
1274 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2013-11-15 do dziś
1382 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-11-15 do dziś
1485 EDUKACJA2013-11-15 do dziś
1590 0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2013-11-15 do dziś
1693 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-11-15 do dziś
1794 1 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2013-11-15 do dziś
1895 1 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO2013-11-15 do dziś
1996 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-11-15 do dziś
2063 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-11-15 do dziś
2133 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2013-11-15 do dziś
2253 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2013-11-15 do dziś
2358 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-11-15 do dziś
2461 TELEKOMUNIKACJA2013-11-15 do dziś
2564 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-11-15 do dziś
2666 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2013-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.03.2014 okres OD 15.11.2013 DO 30.11.20132014-03-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.11.2013 DO 30.11.20132014-03-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.11.2013 DO 30.11.20132014-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów