ASPEKT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-19 godz. 13:19:54
Numer KRS: 0000484569
Numer REGON: 146961172
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-06
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/261652/20/610]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASPEKT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2015-09-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 45 nr lokalu 19 kod pocztowy 40-048 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2020-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.10.2013, AKT NOTARIALNY REP. A NR 8646/2013, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH. 04.10.2013, AKT NOTARIALNY REP.A NR 8834/2013, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH ZMIANA § 1.2 UNOWY, § 19.1 UMOWY, TEKST JEDNOLITY UMOWY2013-11-06 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.03.2014 R., REP. A NR 2023/2014, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA J.WOJDYŁO M. GREGORCZYK SPÓŁKA CYWILNA W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26 ZMIANA § 6 UST. 1 UMOWY, ZMIANA § 7 UMOWY POPRZEZ OZNACZENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI JAKO UST. 1 ORAZ DODANIE UST. 22014-06-18 do dziś
303.07.2014 R., NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. KOPERNIKA 26, REP. A NR 5315/2014, ZMIANA: § 6 UST. 1, § 7.2014-09-01 do dziś
423.12.2014 R., REP. A NR 10.415/2014, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO, ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI.2015-01-28 do dziś
523.06.2015 R., REP. A NR 5668/2015, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK WOJDYŁO I MARCIN GREGORCZYK S.C. KATOWICE ZMIENIA SIĘ § 1.2 UMOWY SPÓŁKI2015-09-16 do dziś
612.01.2018R., REP. A NR 280/2018, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 6, ZMIANA § 6 UST. 12018-02-06 do dziś
711.06.2018R. REPERTORIUM A NR 4531/2018, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. KOPERNIKA 26 ZMIENIONO: § 1 UST. 1, § 5 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2018-08-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-11-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAZOWSKI2013-11-06 do dziś
2. ImionaMAREK RAFAŁ2013-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały86 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.136,00 ZŁ2018-02-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-02-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego15136,00 ZŁ2018-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1100,00 ZŁ2014-06-18 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-11-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2013-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAZOWSKI2013-11-06 do dziś
2. ImionaMAREK RAFAŁ2013-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-11-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOWAL2019-08-30 do dziś
2. ImionaPAULINA2019-08-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-08-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-01-28 do dziś
277 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2015-01-28 do dziś
377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-01-28 do dziś
477 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2015-01-28 do dziś
564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-01-28 do dziś
677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-01-28 do dziś
770 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2015-01-28 do dziś
870 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2018-08-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-08-16 do dziś
264 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2018-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2015 okres OD 02.10.2013 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
2data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
3data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
4data złożenia 30.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-30 do dziś
5data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
6data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.10.2013 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-30 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.10.2013 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2018-08-16 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1), ART.515 § 1 I § 2 ORAZ ART.516 § 6 W ZWIĄZKU Z § 1, § 2, § 4, § 5 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI ASPEKT HOLDING SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE NA SPÓŁKĘ ASSETS MANAGEMENT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH, BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ASSETS MANAGEMENT SP. Z O.O. ORAZ BEZ PODEJMOWANIA UCHWAŁY W SPRAWIE POŁĄCZENIA PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ASSETS MANAGEMENT SP. Z O.O. - UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ASPEKT HOLDING SP. Z O.O Z DNIA 11 CZERWCA 2018R. REPERTORIUM A NR 4531/2018, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA GREGORCZYKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26 - UCHWAŁA ZARZĄDU ASSETS MANAGEMENT SP. Z O.O. Z DNIA 11.06.2018R.2018-08-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów