BOKALA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000484426
Numer REGON: 302575669
Numer NIP: 7822565772
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-07
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2019-08-01
Sygnatura akt[RDF/171769/19/19]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-11-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOKALA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2013-11-07 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. SZCZEPANKOWO nr domu 129 kod pocztowy 61-313 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2015-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA Z DNIA 07.08.2013 R., NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, WOJCIECH CENDROWSKI JACEK KACZOROWSKI KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA, REP. A NR 9661/20132013-11-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASKUŁA2017-04-10 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA EDYTA2017-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-04-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-04-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-04-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-04-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-04-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej9.500,00 ZŁ2017-04-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9.500,00 ZŁ2017-04-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9.500,00 ZŁ2017-04-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-04-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOKALA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3616790122018-02-08 do dziś
4. Numer KRS0000561129 2018-02-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-11-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNIK.2013-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOKALA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3616790122018-02-08 do dziś
4. Numer KRS0000561129 2018-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2013-11-07 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-11-07 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-11-07 do dziś
423 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2013-11-07 do dziś
523 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2013-11-07 do dziś
623 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2013-11-07 do dziś
746 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2013-11-07 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-11-07 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-11-07 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2016-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.04.2016 okres OD 07.11.2013 DO 31.12.20132016-06-14 do dziś
2data złożenia 26.04.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-14 do dziś
3data złożenia 18.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
4data złożenia 22.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
5data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6data złożenia 01.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.11.2013 DO 31.12.20132016-06-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-14 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów