EXBUD TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000484335
Numer REGON: 022283630
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-04
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2016-11-21
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/69897/16/204]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXBUD TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI miejscowość ŁOMIANKI2014-03-24 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁOMIANKI ulica KOLEJOWA nr domu 13 kod pocztowy 05-092 poczta ŁOMIANKI kraj POLSKA 2014-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.11.2013 R.2013-11-04 do dziś
218.02.2014 R., NOTARIUSZ MAREK KONARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. NOWY ŚWIAT 22 LOK. 3, REPERTORIUM A NR 235/2014. ZMIANA: § 3, § 5 POPRZEZ OZNACZENIE JEGO TREŚCI JAKO UST. 1 I DODANIE UST. 2, § 13 UST. 2 I UST. 3, § 14 UMOWY SPÓŁKI.UCHYLENIE § 15 UMOWY SPÓŁKI.2014-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-11-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEK2014-03-24 do dziś
2. ImionaTOMASZ ŁUKASZ2014-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 68.000 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2014-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-03-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego68000,00 ZŁ2013-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-11-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEK2014-03-24 do dziś
2. ImionaTOMASZ ŁUKASZ2014-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoOBERDA2014-03-24 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2014-03-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-03-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2014-03-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2013-11-04 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-11-04 do dziś
396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-11-04 do dziś
446 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2013-11-04 do dziś
546 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2013-11-04 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-11-04 do dziś
747 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2013-11-04 do dziś
849 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW2013-11-04 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-11-04 do dziś
1052 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2013-11-04 do dziś
1168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2015 okres OD 04.11.2013 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
2data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.11.2013 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.11.2013 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów