DOBRA SZKOŁA W MAGDALENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000484275
Numer REGON: 146918785
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-10-12
Sygnatura akt[RDF/257447/20/939]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRA SZKOŁA W MAGDALENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość ŁAZY2013-11-14 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁAZY ulica KS.HENRYKA SŁOJEWSKIEGO nr domu 19 kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA 2013-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.10.2013, NOTARIUSZ IWONA JANAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁAZACH, 05-552 ŁAZY, UL.ŁĄCZNOŚCI 25, REP. A NR 4550/20132013-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚWIĘTEJ MARII MAGDALENY W MAGDALENCE2013-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0400906092013-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyDZIEWIĘĆ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI CZTERECH TYSIĘCY PIĘĆIUSET ZŁOTYCH2013-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCENTRUM EDUKACYJNE ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ2015-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1423009472015-11-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁOTYCH2015-11-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU2013-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOLEWA2013-11-14 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW JAN2013-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2015 okres OD 08.10.2013 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
2data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
3data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
4data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
5data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
6data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.10.2013 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.10.2013 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów