CTA PLAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-23 godz. 10:33:05
Numer KRS: 0000483931
Numer REGON: 146941962
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[RDF/508969/23/904]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTA PLAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica GROCHOWSKA nr domu 217 nr lokalu 15 kod pocztowy 04-077 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.10.20132013-10-31 do dziś
203.12.2013 R., REP. A NR 2327/2013, NOTARIUSZ GRZEGORZ KOŁAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 10, DODANIE § 10A, DODANIE § 15A2014-01-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAGAJEWSKI2014-01-09 do dziś
2. ImionaEWARYST2014-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 500,00 ZŁ2014-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOPIŃSKI2014-01-09 do dziś
2. ImionaMAREK WALDEMAR2014-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 500,00 ZŁ2014-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOPIŃSKI2014-01-09 do dziś
2. ImionaMAREK WALDEMAR2014-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-01-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAGAJEWSKI2014-01-09 do dziś
2. ImionaEWARYST2014-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-01-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-10-31 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-10-31 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-10-31 do dziś
471 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-10-31 do dziś
596 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-10-31 do dziś
682 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-10-31 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.05.2015 okres OD 30.10.2013 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
2data złożenia 07.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
3data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
4data złożenia 18.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-18 do dziś
5data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
6data złożenia 17.01.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-17 do dziś
7data złożenia 11.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-11 do dziś
8data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
9data złożenia 27.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.10.2013 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-18 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-17 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-11 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.10.2013 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów