EXC PROJEKT NR 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000483905
Numer REGON: 146951601
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-04
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-04-15
Sygnatura akt[RDF/286452/21/443]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146951601 NIP 12312825362015-10-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXC PROJEKT NR 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO2013-11-04 do dziś
2. Adresmiejscowość PIASECZNO ulica ALBATROSÓW nr domu 15D nr lokalu 10 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA 2013-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.10.20132013-11-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-11-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEC DORADZTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1459348652013-11-04 do dziś
4. Numer KRS0000405490 2013-11-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyILOŚĆ UDZIAŁÓW: 100 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 5000,002013-11-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-11-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-11-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2013-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2013-11-04 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2013-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-11-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-11-04 do dziś
270 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.09.2015 okres OD 30.10.2013 DO 31.12.20132015-10-16 do dziś
2data złożenia 11.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
3data złożenia 03.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
4data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
5data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
6data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
7data złożenia 22.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-23 do dziś
8data złożenia 15.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.10.2013 DO 31.12.20132015-10-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-23 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.10.2013 DO 31.12.20132015-10-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-23 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów