GS5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000483887
Numer REGON: 146975429
Numer NIP: 5252572419
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-07-07
Sygnatura akt[RDF/402659/22/850]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGS5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-07-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TWARDA nr domu 18 nr lokalu PIĘTRO XV kod pocztowy 00-105 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.06.2013 ROKU KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ ARTUR SZADKOWSKI AL. SZUCHA 16 LOK. 20; 00-582 WARSZAWA; REPERTORIUM A 3347/20132013-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYK2013-11-13 do dziś
2. ImionaJAN STEFAN2013-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.050,00 ZŁ2013-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGS4 LTD2019-07-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały79 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.450,00 ZŁ2019-07-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.2013-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYK2013-11-13 do dziś
2. ImionaJAN STEFAN2013-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBODECKI2019-07-04 do dziś
2. ImionaDARIUSZ TOMASZ2019-07-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-04 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMODZIELNA2019-07-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-11-13 do dziś
280 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2013-11-13 do dziś
380 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2013-11-13 do dziś
480 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2019-07-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 51 Z ORGANIZACJA SZKOLEŃ2019-07-04 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-07-04 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2019-07-04 do dziś
478 20 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2019-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
2data złożenia 07.11.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-07 do dziś
3data złożenia 07.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-07 do dziś
4data złożenia 07.11.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-11-07 do dziś
5data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
6data złożenia 11.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
7data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów