INVEST ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000483743
Numer REGON: 146963805
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-04
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2019-12-04
Sygnatura akt[RDF/183424/19/287]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINVEST ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat SOKÓLSKI gmina KORYCIN miejscowość WYŁUDKI2015-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WYŁUDKI nr domu 4 kod pocztowy 16-140 poczta KORYCIN kraj POLSKA 2015-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.09.2013 R., SPORZĄDZONY PRZEZ ANDRZEJA KARPOWICZA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA A. COLOMBIE, ANDRZEJ KARPOWICZ, JOANNA WISZNIEWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. TRĘBACKA 4 LOK. 2, 00-074 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 8140/2013.2013-11-04 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.11.2013 R., REPERTORIUM A NR 9705/2013, SPORZĄDZONY PRZEZ AGNIESZKĘ ANNĘ COLOMBIE, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA A. COLOMBIE, JOANNA WISZNIEWSKA, NOTARIUSZE S.C., UL.TRĘBACKA NR 4 LOK.2, 00-074 WARSZAWA. ZMIANA TREŚCI §34 UST.1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE W CAŁOŚCI I NADANIE NOWEGO BRZMIENIA.2013-11-19 do dziś
330.10.2015 R., REP. A NR 113/2015, NOTARIUSZ MAŁGORZATA AUGUSTOWSKA-TRACZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA TREŚCI §2, §3 I §5 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2015-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-11-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2008078252015-11-16 do dziś
4. Numer KRS0000578514 2015-11-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2015-11-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-11-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-11-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuNIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZY WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZARÓWNO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH, JAK I POZASĄDOWYCH.2013-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADULSKI2015-11-16 do dziś
2. ImionaMARCIN2015-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-11-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-11-04 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-11-16 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-11-16 do dziś
345 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2015-11-16 do dziś
446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2015-11-16 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-11-16 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-11-16 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-11-16 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.06.2014 okres OD 26.09.2013 DO 30.11.20132014-06-25 do dziś
2data złożenia 23.11.2016 okres OD 01.11.2015 DO 31.10.20162016-12-01 do dziś
3data złożenia 23.11.2016 okres OD 01.12.2013 DO 31.10.20152016-12-01 do dziś
4data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-07-19 do dziś
5data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-07-21 do dziś
6data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-07-22 do dziś
7data złożenia 04.12.2019 okres OD 01.11.2017 DO 31.10.20182019-12-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.09.2013 DO 30.11.20132014-06-25 do dziś
2OD 01.11.2015 DO 31.10.20162016-12-01 do dziś
3OD 01.12.2013 DO 31.10.20152016-12-01 do dziś
4OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-07-19 do dziś
5OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-07-21 do dziś
6OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-07-22 do dziś
7OD 01.11.2017 DO 31.10.20182019-12-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.09.2013 DO 30.11.20132014-06-25 do dziś
2OD 01.11.2015 DO 31.10.20162016-12-01 do dziś
3OD 01.12.2013 DO 31.10.20152016-12-01 do dziś
4OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-07-19 do dziś
5OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-07-21 do dziś
6OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-07-22 do dziś
7OD 01.11.2017 DO 31.10.20182019-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów