PDS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000483742
Numer REGON: 061619226
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-02-24
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-02-24
Sygnatura akt[RDF/189604/20/639]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-10-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPDS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2015-10-16 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-30 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2015-06-01 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica AL. KRAŚNICKA nr domu 31 nr lokalu 211 kod pocztowy 20-718 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2015-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu115 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU, NOTARIUSZ PIOTR GRZEGORZ BANDERSKI, REPERTORIUM A NR 11117/2013. KANCELARIA NOTARIALNA JACEK RZĄCZYŃSKI PIOTR BANDERSKI SPOŁKA CYWILNA, 20-071 LUBLIN, UL. WIENIAWSKA 8/3.2013-10-30 do dziś
212.11.2013 R., NOTARIUSZ PIOTR GRZEGORZ BANDERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP A NR 11973/2013, ZMIANA PAR. 19 UST. 6 STATUTU SPÓŁKI2013-11-18 do dziś
315.04.2015 R. - REP. A NR 3364/2015, NOTARIUSZ PIOTR GRZEGORZ BANDERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE: ZMIANA § 2 UST. 1 I 2; § 4 UST. 4; PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU2015-06-01 do dziś
420.08.2015 R. - NOTARIUSZ PIOTR GRZEGORZ BANDERSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ JACEK RZĄCZYŃSKI PIOTR BANDERSKI SPÓŁKA CYWILNA W LUBLINIE, REP. A NR 8214/2015 ZMIANA: § 7 UST. 1 § 7 UST. 2 § 2 UST. 1 § 2 UST. 2 § 4 UST. 4 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2015-10-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPDS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3623327762015-10-16 do dziś
4. Numer KRS0000573151 2015-10-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego430000,00 ZŁ2015-10-16 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji8602015-10-16 do dziś
3. Wartość nominalna akcji500,00 ZŁ2013-10-30 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego430000,00 ZŁ2015-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości akcji objętych za aport1380000,00 ZŁ2015-10-16 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2013-10-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1002013-10-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-10-30 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2015-10-16 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii7602017-05-29 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-10-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiPRAWO DO REPREZENTOWANIA PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI: PDS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPDS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3623327762015-10-16 do dziś
4. Numer KRS0000573151 2015-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-10-30 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-10-30 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-10-30 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-10-30 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-10-30 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-10-30 do dziś
763 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-10-30 do dziś
864 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-10-30 do dziś
964 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-10-30 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.05.2016 okres OD 01.12.2013 DO 31.10.20152016-09-06 do dziś
2data złożenia 16.05.2017 okres OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-06-05 do dziś
3data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-07-12 do dziś
4data złożenia 24.02.2020 okres OD 01.11.2017 DO 31.10.20182020-02-24 do dziś
5data złożenia 24.02.2020 okres OD 01.11.2018 DO 31.10.20192020-02-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.12.2013 DO 31.10.20152016-09-06 do dziś
2OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-06-05 do dziś
3OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-07-12 do dziś
4OD 01.11.2017 DO 31.10.20182020-02-24 do dziś
5OD 01.11.2018 DO 31.10.20192020-02-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.12.2013 DO 31.10.20152016-09-06 do dziś
2OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-06-05 do dziś
3OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-07-12 do dziś
4OD 01.11.2017 DO 31.10.20182020-02-24 do dziś
5OD 01.11.2018 DO 31.10.20192020-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów