BUSINESS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000483714
Numer REGON: 243403824
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-30
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-11-09
Sygnatura akt[RDF/269329/20/590]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 243403824 NIP 93726678112015-01-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina JAWORZE miejscowość JAWORZE2013-10-30 do dziś
2. Adresmiejscowość JAWORZE ulica ROMANTYCZNA nr domu 1 kod pocztowy 43-384 poczta JAWORZE kraj POLSKA 2013-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129-10-20132013-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEBORAK2013-10-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MIŁOSZ2013-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH.2013-10-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEBORAK2015-01-20 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2015-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2015-01-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEBORAK2015-01-20 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2015-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-07-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEBORAK2013-10-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MIŁOSZ2013-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-10-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-01-20 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-01-20 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-01-20 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-01-20 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-01-20 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2014 okres OD 30.10.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
2data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
3data złożenia 03.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
4data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
5data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6data złożenia 19.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
7data złożenia 09.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.10.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.10.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów