EWGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000483142
Numer REGON: 146599357
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-06-28
Sygnatura akt[RDF/304574/21/687]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146599357 NIP 77432151152013-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOCKI gmina STAROŹREBY miejscowość PIĄCZYN2013-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość PIĄCZYN nr domu 68 kod pocztowy 09-440 poczta STAROŹREBY kraj POLSKA 2013-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.03.2013 R., NOTARIUSZ GRAŻYNA TERLECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, UL. KWIATKA 20/4, REPERTORIUM A NR 1241/2013.2013-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁASZEWSKI2013-10-31 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ ANDRZEJ2013-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 3000,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH 00/100)2013-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁASZEWSKA2013-10-31 do dziś
2. ImionaEWA MAŁGORZATA2013-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 2000,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH 00/100)2013-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA.2013-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁASZEWSKI2013-10-31 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ ANDRZEJ2013-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2013-10-31 do dziś
258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2013-10-31 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-10-31 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-10-31 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-10-31 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-10-31 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-10-31 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-10-31 do dziś
968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-10-31 do dziś
1068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-10-31 do dziś
1171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-10-31 do dziś
1201 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2013-10-31 do dziś
1370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-10-31 do dziś
1482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-10-31 do dziś
1546 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2013-10-31 do dziś
1646 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2013-10-31 do dziś
1746 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2013-10-31 do dziś
1846 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2013-10-31 do dziś
1946 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2013-10-31 do dziś
2046 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2013-10-31 do dziś
2146 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-10-31 do dziś
2246 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2013-10-31 do dziś
2301 24 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH2013-10-31 do dziś
2446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2013-10-31 do dziś
2501 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW2013-10-31 do dziś
2601 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH2013-10-31 do dziś
2735 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-10-31 do dziś
2835 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-10-31 do dziś
2935 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-10-31 do dziś
3035 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2013-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2021 okres OD 27.03.2013 DO 31.12.20132021-06-28 do dziś
2data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142021-06-28 do dziś
3data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-06-28 do dziś
4data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
5data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-06-28 do dziś
6data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-06-28 do dziś
7data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-28 do dziś
8data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.03.2013 DO 31.12.20132021-06-28 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142021-06-28 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-06-28 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-06-28 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-06-28 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-28 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów