DOLCE VITA MAZURY LAKES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000483056
Numer REGON: 146947479
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-28
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-03-27
Sygnatura akt[RDF/193997/20/351]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146947479 NIP 70104007622013-12-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLCE VITA MAZURY LAKES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-10-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica GRÓJECKA nr domu 47/51 nr lokalu 77 kod pocztowy 02-031 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI SPORZĄDZONA W DNIU 02.09.2013 R., W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZEZ JUSTYNĘ JAŚKIEWICZ - NOTARIUSZA W WARSZAWIE W SIEDZIBIE KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. DOBREJ NR 4 LOK. 12, REP. A. NR 1975/20132013-10-28 do dziś
2UCHWAŁA NR 1 PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI W DNIU 14 LISTOPADA 2013 R. I ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ ARTURA STANISŁAWA KOZAKA - NOTARIUSZA W WARSZAWIE PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY AL.JANA PAWŁA II 61 LOK. 4 ZA REP. A NR 9430/2013, UCHWALONO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2013-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKI2013-12-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ PAWEŁ2013-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH2013-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-12-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKI2013-12-30 do dziś
2. ImionaPIOTR JANUSZ2013-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH2013-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-12-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego400000,00 ZŁ2013-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1400000,00 ZŁ2013-10-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2013-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACHNIK2013-10-28 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2013-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-10-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-10-28 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-10-28 do dziś
352 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-10-28 do dziś
455 ZAKWATEROWANIE2013-10-28 do dziś
556 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2013-10-28 do dziś
662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-10-28 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-10-28 do dziś
866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-10-28 do dziś
966 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2013-10-28 do dziś
1068 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-10-28 do dziś
1170 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-10-28 do dziś
1242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-10-28 do dziś
1371 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-10-28 do dziś
1473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-10-28 do dziś
1574 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2013-10-28 do dziś
1677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-10-28 do dziś
1778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2013-10-28 do dziś
1879 1 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2013-10-28 do dziś
1979 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-10-28 do dziś
2081 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-10-28 do dziś
2182 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-10-28 do dziś
2285 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2013-10-28 do dziś
2343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-10-28 do dziś
2485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2013-10-28 do dziś
2587 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2013-10-28 do dziś
2693 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2013-10-28 do dziś
2793 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2013-10-28 do dziś
2893 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-10-28 do dziś
2945 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2013-10-28 do dziś
3046 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2013-10-28 do dziś
3146 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-10-28 do dziś
3246 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2013-10-28 do dziś
3346 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2013-10-28 do dziś
3446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
2data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
3data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-15 do dziś
4data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
5data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
6data złożenia 27.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-15 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-15 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów