CENTOR EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000483033
Numer REGON: 146939037
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-28
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-04-07
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/17663/22/247]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCENTOR EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina STRYKÓW miejscowość SMOLICE2022-04-07 do dziś
2. Adresmiejscowość SMOLICE nr domu 1G kod pocztowy 95-010 poczta STRYKÓW kraj POLSKA 2022-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.09.2013 ROKU, NOTARIUSZ ARTUR STANISŁAW KOZAK, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KOZAK NOTARIUSZ, WOJCIECH WYPYCH NOTARIUSZ, AGNIESZKA LISOWSKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, AL. JANA PAWŁA II 61 LOK. 4, 01-031 WARSZAWA, AKT NOTARIALNY REP. A NR 6781/2013.2013-10-28 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.02.2014 R., REP. A NR 131/2014, EWELINA WACHOWSKA-GIERS, ZASTĘPCA NOTARIALNY HANNY WACHOWSKIEJ-POPIELARCZYK NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. OBRZEŻNA 7A LOK. U1, ZMIANA § 2 UST. 1 I 2 ORAZ § 3 UST. 4.2014-02-27 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.11.2014 R., REP. A 3522/2014, NOTARIUSZ EWELINA WACHOWSKA-GIERS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. OBRZEŹNA 7A LOK. U1. ZMIANA §12 UMOWY SPÓŁKI.2015-01-09 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.01.2022 R., REP. A 501/2022, WYPIS W CREWAN REP A 504/2022, NOTARIUSZ MICHAŁ ŁUKASZEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŻURAWIA 24 LOK. 1, ZMIANA § 2 UST. 1, UST. 2, UST. 3; § 3 UST. 4; § 4; § 5 UST. 4; § 9 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2022-04-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCENTOR HOLDINGS PTY LTD2013-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.603 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 230.150,00 ZŁOTYCH2021-04-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-12-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego230150,00 ZŁ2021-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2013-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRYMORA2022-04-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF GABRIEL2022-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-04-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPORK2017-02-13 do dziś
2. ImionaNIGEL FRANK2017-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-02-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-13 do dziś
32. ImionaGARY ROLAND2019-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2013-10-28 do dziś
282 99 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-10-28 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-10-28 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-10-28 do dziś
525 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2022-04-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2022-04-07 do dziś
216 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2022-04-07 do dziś
325 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2022-04-07 do dziś
425 72 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW2022-04-07 do dziś
525 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2022-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.11.2015 okres OD 18.09.2013 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
2data złożenia 09.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 30.06.20162017-01-17 do dziś
3data złożenia 02.03.2018 okres OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-03-15 do dziś
4data złożenia 21.09.2018 okres OD 01.07.2017 DO 30.06.20182018-10-25 do dziś
5data złożenia 25.02.2020 okres OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-02-25 do dziś
6data złożenia 29.04.2021 okres OD 01.07.2019 DO 30.06.20202021-04-29 do dziś
7data złożenia 16.03.2022 okres OD 01.07.2020 DO 30.06.20212022-03-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.09.2013 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 30.06.20162017-01-17 do dziś
3OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-03-15 do dziś
4OD 01.07.2017 DO 30.06.20182018-10-25 do dziś
5OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-02-25 do dziś
6OD 01.07.2019 DO 30.06.20202021-04-29 do dziś
7OD 01.07.2020 DO 30.06.20212022-03-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 30.06.20162017-01-17 do dziś
2OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-03-15 do dziś
3OD 01.07.2017 DO 30.06.20182018-10-25 do dziś
4OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-02-25 do dziś
5OD 01.07.2019 DO 30.06.20202021-04-29 do dziś
6OD 01.07.2020 DO 30.06.20212022-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów