BUSINESS EDGE BOROWSKI, GAPIŃSKA-PROKOPCZYK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000483008
Numer REGON: 146941809
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-25
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-03-08
Sygnatura akt[RDF/278224/21/188]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2013-10-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS EDGE BOROWSKI, GAPIŃSKA-PROKOPCZYK SPÓŁKA JAWNA2013-10-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-10-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica BOHOMOLCA nr domu 15 kod pocztowy 01-613 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.09.20132013-10-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAPIŃSKA PROKOPCZYK2013-10-25 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MONIKA2013-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-10-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-10-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWSKI2013-10-25 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2013-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-10-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-10-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-10-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 2.000,00 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE OBU WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE.2013-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAPIŃSKA PROKOPCZYK2013-10-25 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MONIKA2013-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWSKI2013-10-25 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2013-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2013-10-25 do dziś
258 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-10-25 do dziś
358 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2013-10-25 do dziś
458 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2013-10-25 do dziś
559 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2013-10-25 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-10-25 do dziś
762 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-10-25 do dziś
862 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2013-10-25 do dziś
962 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-10-25 do dziś
1063 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-10-25 do dziś
1163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-10-25 do dziś
1218 11 Z DRUKOWANIE GAZET2013-10-25 do dziś
1363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-10-25 do dziś
1470 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2013-10-25 do dziś
1570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-10-25 do dziś
1673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-10-25 do dziś
1773 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2013-10-25 do dziś
1873 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2013-10-25 do dziś
1973 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2013-10-25 do dziś
2073 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2013-10-25 do dziś
2173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-10-25 do dziś
2274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-10-25 do dziś
2318 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2013-10-25 do dziś
2474 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2013-10-25 do dziś
2574 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2013-10-25 do dziś
2674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-10-25 do dziś
2777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-10-25 do dziś
2877 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2013-10-25 do dziś
2977 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2013-10-25 do dziś
3077 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2013-10-25 do dziś
3179 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-10-25 do dziś
3282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2013-10-25 do dziś
3382 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2013-10-25 do dziś
3418 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2013-10-25 do dziś
3582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2013-10-25 do dziś
3682 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2013-10-25 do dziś
3782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-10-25 do dziś
3885 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2013-10-25 do dziś
3985 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2013-10-25 do dziś
4085 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-10-25 do dziś
4185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2013-10-25 do dziś
4232 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-10-25 do dziś
4358 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2013-10-25 do dziś
4458 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2013-10-25 do dziś
4558 13 Z WYDAWANIE GAZET2013-10-25 do dziś
4658 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2013-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-03-08 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-03-08 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-03-08 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-08 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów