BUD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000482997
Numer REGON: 302560120
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-25
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2020-12-14
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/25193/20/564]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WOLSZTYŃSKI gmina WOLSZTYN miejscowość WOLSZTYN2013-10-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WOLSZTYN ulica POZNAŃSKA nr domu 2 kod pocztowy 64-200 poczta WOLSZTYN kraj POLSKA 2013-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.10.2013R.2013-10-25 do dziś
223.04.2014 R., NOTARIUSZ JANINA KATYŃSKA-URBAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WOLSZTYNIE, REP. A NR 2224/2014 - ZMIENIONO: § 42014-06-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORSUN2020-09-08 do dziś
2. ImionaADRIAN GRZEGORZ2020-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2020-09-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-09-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2013-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORSUN2020-09-08 do dziś
2. ImionaADRIAN GRZEGORZ2020-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-09-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORSUN-CZUREJA2018-12-03 do dziś
2. ImionaSANDRA2013-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-10-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2014-06-04 do dziś
252 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2014-06-04 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-06-04 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-06-04 do dziś
545 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-06-04 do dziś
646 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2014-06-04 do dziś
752 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2014-06-04 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-06-04 do dziś
947 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2018-12-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.06.2016 okres OD 24.10.2013 DO 31.12.20142016-09-28 do dziś
2data złożenia 27.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-11 do dziś
3data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
4data złożenia 20.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-20 do dziś
5data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
6data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.10.2013 DO 31.12.20142016-09-28 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-03 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-10-03 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-10-03 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.10.2013 DO 31.12.20142016-09-28 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-11 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-20 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-12-012020-12-14 do dziś