EKOTECH 88 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000482846
Numer REGON: 101683937
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-02
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2016-03-02
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/28062/15/326]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEKOTECH 88 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2013-10-25 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica ŁAGIEWNICKA nr domu 54/56 nr lokalu B606 kod pocztowy 91-463 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2013-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2013 ROKU, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ASESOR NOTARIALNY BARTŁOMIEJ JANICKI ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ Z. KRÓL, REPERTORIUM A NR 6073/20132013-10-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŚMIEREK2016-03-02 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2016-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały362 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.100,00 ZŁ2016-03-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2013-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2013-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŚMIEREK2016-03-02 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2016-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-03-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2013-10-25 do dziś
220 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-10-25 do dziś
321 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2013-10-25 do dziś
422 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2013-10-25 do dziś
523 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2013-10-25 do dziś
624 PRODUKCJA METALI2013-10-25 do dziś
725 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2013-10-25 do dziś
826 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2013-10-25 do dziś
927 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2013-10-25 do dziś
1028 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-10-25 do dziś
1129 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-10-25 do dziś
1211 PRODUKCJA NAPOJÓW2013-10-25 do dziś
1330 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2013-10-25 do dziś
1432 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2013-10-25 do dziś
1533 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2013-10-25 do dziś
1635 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2013-10-25 do dziś
1736 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2013-10-25 do dziś
1837 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2013-10-25 do dziś
1938 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2013-10-25 do dziś
2039 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2013-10-25 do dziś
2141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-10-25 do dziś
2242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-10-25 do dziś
2313 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2013-10-25 do dziś
2443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-10-25 do dziś
2545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2013-10-25 do dziś
2646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-10-25 do dziś
2747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-10-25 do dziś
2849 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2013-10-25 do dziś
2950 TRANSPORT WODNY2013-10-25 do dziś
3051 TRANSPORT LOTNICZY2013-10-25 do dziś
3152 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-10-25 do dziś
3253 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2013-10-25 do dziś
3355 ZAKWATEROWANIE2013-10-25 do dziś
3414 PRODUKCJA ODZIEŻY2013-10-25 do dziś
3556 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2013-10-25 do dziś
3658 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-10-25 do dziś
3761 TELEKOMUNIKACJA2013-10-25 do dziś
3862 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-10-25 do dziś
3963 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-10-25 do dziś
4064 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-10-25 do dziś
4165 UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO2013-10-25 do dziś
4266 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2013-10-25 do dziś
4370 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-10-25 do dziś
4471 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-10-25 do dziś
4515 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2013-10-25 do dziś
4672 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2013-10-25 do dziś
4773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-10-25 do dziś
4874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2013-10-25 do dziś
4975 00 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2013-10-25 do dziś
5077 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-10-25 do dziś
5178 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2013-10-25 do dziś
5279 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2013-10-25 do dziś
5381 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-10-25 do dziś
5482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-10-25 do dziś
5593 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-10-25 do dziś
5616 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2013-10-25 do dziś
5795 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2013-10-25 do dziś
5896 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-10-25 do dziś
5917 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2013-10-25 do dziś
6018 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2013-10-25 do dziś
6119 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2013-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2015 okres OD 12.09.2013 DO 31.12.20132015-11-30 do dziś
2data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.09.2013 DO 31.12.20132015-11-30 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.09.2013 DO 31.12.20132015-11-30 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów