BONITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000482610
Numer REGON: 146944660
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-04-14
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/18965/22/423]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-04-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-05-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SZARA nr domu 10 kod pocztowy 00-420 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.07.2013 R. PIOTR SOROKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE REP. A NR 6669/2013.2013-10-29 do dziś
222.05.2019 R., REP. A NR 12012/2019, NOTARIUSZ ROBERT BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §9 UST. 1, §12 UST. 1-3, §14 UST. 1, §23 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI, DODANO: §12 UST. 5-9, §16 UST. 4, §20A, §20B AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI, WYKREŚLONO §10 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2019-06-10 do dziś
303.06.2019R., NOTARIUSZ ROBERT BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 13282/2018 ZMIANA §6 UST.1 ORAZ §7 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2019-07-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaECOTAXIS ENTERPRISES LTD2014-01-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2014-01-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMITRĘGA2019-07-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2019-07-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 ZŁ2019-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-10-29 do dziś
264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-10-29 do dziś
364 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-10-29 do dziś
469 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2013-10-29 do dziś
570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-10-29 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-10-29 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-10-29 do dziś
881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-10-29 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-10-29 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.07.2015 okres OD 29.10.2013 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
2data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
3data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
4data złożenia 31.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-31 do dziś
5data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
6data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.10.2013 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-31 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-31 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji25.03.2022 NOTARIUSZ PAWEŁ GMEREK REP. A NR 2749/2022 , 25.03.20222022-04-14 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNIE2022-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoPAWLAK2022-04-14 do dziś
2. ImionaJOLANTA GRAŻYNA2022-04-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności25.03.2022 NOTARIUSZ PAWEŁ GMEREK REP. A NR 2749/2022 , 25.03.20222022-04-14 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów